Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-08-25
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125472

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach legislacyjnych Rady Unii Europejskiej poprzez m.in. opracowywanie projektów stanowisk Rządu RP do projektów legislacyjnych Komisji Europejskiej w dziedzinie podatku VAT i instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia organów przygotowawczych Rady Unii Europejskiej oraz w pracach przygotowawczych do Prezydencji PL w Radzie UE w 2025 r.
 • Uczestniczy w legislacyjnych pracach przygotowawczych w grupach Komisji Europejskiej poprzez sporządzanie projektów instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia tych grup dot. m.in. przyszłych projektów, a także poprzez reprezentowanie Polski na tych posiedzeniach.
 • Opracowuje projekty wniosków i proceduje sprawy dotyczące przyznania derogacji od przepisów dyrektywy VAT, współpracuje z komórkami wewnętrznymi departamentu w pracach legislacyjnych mających na celu implementację decyzji derogacyjnych Rady Unii Europejskiej do krajowego systemu VAT.
 • Reprezentuje Polskę i bierze udział w pracach grup Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dziedzinie VAT poprzez opracowywanie stanowisk i udział w spotkaniach tych grup.
 • Bierze udział w krajowych pracach legislacyjnych poprzez współpracę z komórkami wewnętrznymi departamentu związanych z opracowywaniem projektów aktów prawnych w zakresie implementacji do krajowego porządku prawnego unijnych przepisów o VAT.
 • Sporządza projekty stanowisk dla przedstawiciela Polski w zakresie podatku VAT na posiedzenia Rady do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) i Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER).
 • Udziela wsparcia merytorycznego w ramach współpracy z administracjami podatkowymi innych państw w dziedzinie podatku VAT, również w ramach kontaktów ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, w zakresie zadań związanych z integracją Polski z Unią Europejską w obszarze podatku VAT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania przepisów podatkowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość przepisów podatkowych, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług oraz przepisów dyrektywy VAT
 • Znajomość podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
APLIKUJ TERAZ