Główny Specjalista

 • Firma: Starostwo Powiatowe w Otwocku
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-07-02

Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 Otwock,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny Specjalista
Miejsce pracy: Otwock
Nr ref.: 3/2021

nazwa komórki organizacyjnej do której jest prowadzony nabór:

Wydział Administracyjny

 

Wymiar etatu: 1/1

 

Zakres obowiązków:

 • Zajmowanie się całokształtem spraw związanych z udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych obowiązującymi rozporządzeniami wydanymi na podstawie delegacji wynikających z ustawy Pzp., oraz zarządzeniem Starosty w sprawie udzielania zamówień poniżej kwoty 130.000,00 zł netto;
 • Opracowywanie zarządzeń dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych oraz w sprawie zamówień których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł;
 • Zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzeniem Starosty w sprawie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto;
 • Przygotowywanie i przekazywanie wszelkich ogłoszeń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych do BZP i Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
 • Sporządzanie dokumentów, pism niezbędnych do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych i zrządzeniem Starosty w sprawie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.00000 zł netto;
 • Współudział przy ustalaniu kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, oraz tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia;
 • Kontrola projektów umów.
 • Udział w posiedzeniach Komisji przetargowej (otwarcie ofert elektronicznych, weryfikacja podpisów elektronicznych, ocena ofert);
 • Uczestnictwo w negocjacjach i rokowaniach;
 • Prowadzenie rejestru przeprowadzonych postępowań;
 • Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w tym przekazywanie Urzędowi Zamówień Publicznych ogłoszeń, informacji, planów;
 • Przygotowywanie opinii w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Stanie na straży przestrzegania przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym;
 • Terminowe wykonywanie zadań związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • Sporządzanie bieżących informacji zlecanych przez przełożonych w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i innych spraw wynikających z powierzonych obowiązków.

Warunki pracy:

 • Praca na stanowisku biurowym związana z bezpośrednią obsługą pracowników w godzinach poniedziałek 8 :00-17:00, od wtorku do czwartku 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00, z zastrzeżeniem regulacji wprowadzanych w związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju.
 • Praca wymagana obsługi urządzeń: komputer, drukarka, telefon/fax, ksero, skaner.
 • Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy częściami budynku lub innymi budynkami urzędu.
 • Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie posiada windy, szerokich drzwi oraz poza parterem toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:


Wykształcenie

Wyższe I stopnia w zakresie administracji, ekonomii, prawa lub studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych

 

Staż pracy

5 lata

 

Doświadczenie zawodowe

3 lata na stanowisku odpowiedzialnym za wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (np. przeprowadzanie, kontrolo postępowań o udzielenie zamówień publicznych)

 

Znajomość aktów Prawnych

 • Kodeks cywilny;
 • Ustawa o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Umiejętności

 • Biegła znajomość pakietu Office;
 • Obsługa BZP, DUUE oraz platformy zakupowej.

Wymagania dodatkowe (pożądane)

 

Wykształcenie

Wyższe II stopnia w zakresie administracji, ekonomii lub prawa

 

Doświadczenie zawodowe

2 lata doświadczenia w obszarze zamówień publicznych w administracji samorządowej.

 

2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku pracy odpowiedzialnym za zamówienia publiczne.

 

 

 

Uprawnienia zawodowe lub inne umiejętności

 

Szkolenia lub kursy związane z nowelizacją prawa zamówień publicznych, które weszło w życie od 1 stycznia 2021 r.


Wymagane dokumenty

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji (dostępne w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Otwocku (dostępna w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 27 czerwca 2021 r., w formie papierowej z  dopiskiem „ogłoszenie nr 2/2021”, w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13, 05-400 Otwock lub za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres e-mailowy rekrutacja@powiat-otwocki.pl w tytule e-maila wpisując „ogłoszenie nr 3/2021”.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

O zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku mogą ubiegać się obywatele polscy, gdyż stanowisko związane jest z wykonywaniem władzy publicznej.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach poszczególnych etapów naboru. Ostateczna Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

 

Starosta Otwocki zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Medicover sp. z o.o.

  Specjalista ds. Statystyki i Analiz Regionu

  mazowieckie

  Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Przygotowywanie analiz i raportów związanych z działalnością operacyjną Wsparcie procesu prognozowania i monitowania dostępności usług Wsparcie w tworzeniu narzędzi...

  Data dodania: 2021-07-30

  poznaj szczegóły
 • Staff Partners

  Statistician in Financial Services Unit

  mazowieckie

  Analysis of finance and budget related data. Preparation of daily/weekly/monthly reports, graphs, charts with outcome of the statistical analysis. Assistance in preparation of presentations for both internal and external audience. General meeting support....

  Data dodania: 2021-07-28

  poznaj szczegóły
 • ING Tech Poland

  IFRS9 Modelling Specialist (RiskHub) [rekrutacja online]

  mazowieckie

  umowa o pracę taki rodzaj umowy oferujemy 9:00-17:00 w tych godzinach pracujemy Zajęcza 4, Warszawa tutaj mieści się nasze biuro Zakres obowiązków 25% - Monitorowanie / opracowywanie modeli ryzyka kredytowego 25% - Poprawa wydajności / monitorowanie...

  Data dodania: 2021-07-28

  poznaj szczegóły