Inspektor w Referacie Projektów Nieinwestycyjnych i Koordynacji ZIT w Wydziale Funduszy Europejskich

 • Firma: Urząd Miasta Katowice
 • Lokalizacja: śląskie
 • Data publikacji: 2022-09-29

Ogłoszenie Nr OZ/122/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, Katowice

Urząd Miasta Katowice

poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Projektów Nieinwestycyjnych i Koordynacji ZIT w Wydziale Funduszy Europejskich.

Inspektor w Referacie Projektów Nieinwestycyjnych i Koordynacji ZIT w Wydziale Funduszy Europejskich
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: OZ/122/2022
Wymagania niezbędne:

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: administracja, europeistyka, ekonomia, zarządzanie,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • dobra znajomość przepisów:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
  • ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,
  • ustawy o finansach publicznych - w zakresie samorządu terytorialnego,

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie o kierunku lub specjalności: administracja, europeistyka, ekonomia, zarządzanie,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania lub zarządzania funduszami europejskimi,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze projektowania i rozliczania projektów dofinansowanych
  ze środków unijnych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności analityczne i kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • odpowiedzialna za programowanie i opracowywanie projektów na rzecz miasta Katowice, wynikających m.in. ze Strategii Miasta Katowice,
 • analizowała możliwości pozyskiwania środków europejskich dla miasta Katowice, w tym ze środków Komisji Europejskiej,
 • przygotowywała dokumentację aplikacyjną projektów planowanych do dofinansowania z funduszy europejskich ze środków EFS oraz Komisji Europejskiej - sporządzała wnioski o dofinansowanie, kompletowała oraz sporządzała załączniki,
 • przygotowywała oraz kompletowała dokumenty niezbędne do podpisywania umów o dofinansowanie projektów,
 • prowadziła rozliczenia finansowe oraz kontrolowała budżet projektów,
 • monitorowała przebieg wdrażania projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz osiągane wskaźniki produktu i rezultatu,
 • monitorowała trwałość projektów zrealizowanych przez miasto Katowice,
 • realizowała obowiązki związane z promocją projektów w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie,
 • współpracowała z instytucjami zarządzającymi oraz wdrażającymi programy finansowe z funduszy europejskich,
 • współpracowała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz partnerami, realizującymi projekty finansowane z funduszy europejskich,
 • przygotowywała oraz składała sprawozdania i wnioski o płatność,
 • archiwizowała dokumenty dotyczące projektów współfinansowanych ze środków europejskich przez okres i w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi Unii Europejskiej,
 • sporządzała odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
 • opracowywała zestawienia projektowe,
 • brała udział w kontrolach prowadzonych projektów,
 • wprowadzała zmiany budżetowe dla zadań realizowanych przez Wydział Funduszy Europejskich.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 - II piętro (platforma dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu zero, winda oraz toaleta dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
  W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z Urzędu Miasta Katowice oraz instytucji zewnętrznych.


Wskaźnik zatrudnienia:


W sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania” link:Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy),

- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych - Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny
 • i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów”.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 30 września 2022 r.w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/122/2022”:

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach
  od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

 

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe” link: RODO - klauzula informacyjna.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 3.500 zł brutto,
 • podwyżka wynagrodzenia od 1 listopada 2022 r. - wynagrodzenie zasadnicze od 4.335 zł brutto,
 • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować: