Inspektor wojewódzki

 • Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • Lokalizacja: dolnośląskie
 • Data publikacji: 2023-03-03
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116632

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • weryfikowanie miesięcznych sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu świadczeń pomocy społecznej udzielanych przez gminy oraz sporządzanie zbiorczych, miesięcznych rozliczeń wydatkowanych na ten cel środków finansowych
 • rozpatrywanie i weryfikowanie miesięcznych wniosków gmin o dodatkowe środki finansowe na realizację zadań w obszarze zabezpieczenia społecznego
 • przeprowadzanie kontroli wykorzystania dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego
 • weryfikowanie wniosków gmin i powiatów w zakresie środków finansowych na realizację programów resortowych oraz sporządzanie zbiorczych zestawień potrzeb w tym zakresie
 • przygotowywanie wystąpień o uruchomienie środków finansowych na realizację programów resortowych oraz sporządzanie umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego na wsparcie finansowe z realizowanych programów resortowych, zgodnie z ostatecznym wyborem ofert
 • opracowywanie propozycji zmian planów finansowych w zakresie wysokości dotacji przekazywanych gminom na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gmin w obszarze zabezpieczenia społecznego
 • weryfikowanie sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w zakresie programów resortowych oraz sporządzanie zestawienia zbiorczego w tym zakresie
 • rozliczanie udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na realizacje programów resortowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość KPA
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

   Inspektor

   mazowieckie

   Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - praca administracyjno - biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa - praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks...

   Data dodania: 2023-03-13

   poznaj szczegóły