Audytor wewnętrzny

 • Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-08-21
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125748

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na III piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda.

Zakres zadań

 • Przeprowadza zadania audytowe
 • Realizuje czynności sprawdzające
 • Uczestniczy w przygotowaniu rocznego planu audytu wewnętrznego
 • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu audytów wewnętrznych lub kontroli
 • Posiadanie jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA CFSA, CFA lub zaświadczenia Ministra Finansów o złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu na audytora wewnętrznego wydane w latach 2003-2006, lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ustawie o finansach publicznych oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość: technik i zasad prowadzenia audytu, międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego
APLIKUJ TERAZ