Audytor wewnętrzny

 • Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-09-15
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127126

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań
- praca w terenie,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- trudności z egzekwowaniem dokumentacji, uzyskiwaniem informacji i wyjaśnień,
- naciski audytowanych na treść opisywanych ustaleń.

Zakres zadań

 • Przeprowadza czynności audytowe (w tym: czynności doradcze).
 • Bierze udział w opracowaniu rocznego planu audytu z uwzględnieniem w analizie ryzyka preferencji dla obszarów bezpieczeństwa informacji oraz PO liŚ oraz przygotowuje projekt sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
 • Przygotowuje projekt sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
 • Monituje wdrożenie przedstawionych zaleceń.
 • Obsługuje komitet audytu oraz współpracuje z audytorami wewnętrznymi z jednostek należących do działów, m.in. w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań przez komitet audytu.
 • Koordynuje działania związane z wykonywaniem w Ministerstwie audytów/ kontroli realizowanych przez inne instytucje kontrolne i audytowe.
 • Koordynuje przeprowadzanie analizy ryzyka w urzędzie oraz przygotowuje raport końcowy.
 • Koordynuje przygotowanie projektu rocznego oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez ministra dla kierowanych działów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kontroli i/lub audycie wewnętrznym
 • Przeszkolenie w zakresie audytu, kontroli
 • Posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określonych w ustawie o finansach publicznych, tj.: a)jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub b)złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub c)uprawnienia biegłego rewidenta, lub d)dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu audytu i funduszy europejskich
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość przepisów dot. audytu wewnętrznego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Znajomość ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o informacjach niejawnych
 • Znajomość przepisów RODO, KRI
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: myślenie analityczne, organizacja pracy i osiąganie rezultatów, rzetelność i terminowość, umiejętności negocjacyjne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Przeszkolenie w zakresie kontroli projektów UE
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Poland Audit Services Sp. z o.o.

  Audit Consultant

  dolnośląskie

  Opis stanowiska: Udział w weryfikacji sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości), Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań, Udział w inwentaryzacjach zapasów i środków...

  Data dodania: 2023-09-26

  poznaj szczegóły
 • Poland Audit Services Sp. z o.o.

  Audit Consultant

  mazowieckie

  Opis stanowiska: Udział w weryfikacji sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości), Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań, Udział w inwentaryzacjach zapasów i środków...

  Data dodania: 2023-09-26

  poznaj szczegóły
 • Narodowy Bank Polski

  Pracownik w Wydziale Audytu Finansowo-Skarbcowego

  mazowieckie

  Do głównych zadań pracowników należeć będzie: planowanie, prowadzenie i raportowanie wyników zadań audytowych, w szczególności w obszarze zagadnień ekonomicznych, analityczno-statystycznych, kasowo-skarbcowych, zamówień publicznych, inwestycji...

  Data dodania: 2023-09-25

  poznaj szczegóły