Doradca ekonomiczny w Departamencie Strategii

 • Firma: Najwyższa Izba Kontroli
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-02
Najwyższa Izba Kontroli
poszukuje kandydata na stanowisko
Doradca ekonomiczny w Departamencie Strategii
nr rekrutacji.: 2024/31/KST/6/1

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony

Miejsce pracy: Warszawa
Zadania realizowane na stanowisku:
 • wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli lub tematyką kontroli doraźnej i poleceniami nadzorujących kontrolę;
 • ustalanie stanu faktycznego w zakresie działalności poddanej kontroli oraz dokumentowanie ustaleń;
 • sporządzanie projektów wymaganych dokumentów, w szczególności wystąpienia pokontrolnego oraz projektów powiadomień, o których mowa w art. 62a ustawy o NIK i zawiadomień, o których mowa w art. 63 ustawy o NIK, a także wymaganych sprawozdań z kontroli, w tym dotyczących finansowych rezultatów kontroli;
 • opracowanie projektu stanowiska w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego;
 • analizowanie informacji przekazanych na podstawie art. 62 ustawy o NIK;
 • przygotowanie projektu powiadomienia, o którym mowa w art. 35c ust. 3 ustawy o NIK;
 • wyszukiwanie projektów publikowanych przez Unię Europejską lub organizacje międzynarodowe;
 • analizowanie i przygotowywanie wniosków o fundusze Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie, dokumentowanie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
Wymagania wynikające z ustawy o NIK:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • minimum 6 lat pracy zawodowej.
Kwalifikacje i kompetencje niezbędne na stanowisku:
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • doświadczenie w kierowaniu projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej;
 • doświadczenie w przygotowywaniu, dokumentowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o fundusze Unii Europejskiej;
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania postępowań o zamówienia publiczne;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • znajomość zagadnień organizacji i funkcjonowania administracji publicznej;
 • orientacja w bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju;
 • znajomość prawnych aspektów funkcjonowania NIK;
 • profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań oraz ukierunkowanie na interes publiczny;
 • zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
 • umiejętność redagowania tekstów i syntetycznego wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej;
 • dobra organizacja pracy własnej, także w warunkach stresu i pod presją czasu;
 • umiejętność współpracy i budowania relacji;
 • nastawienie na rozwój zawodowy;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • gotowość do wykonywania zadań poza siedzibą NIK (w tym w ramach delegacji służbowych).
Oczekiwania dodatkowe:
 • doświadczenie w przygotowywaniu budżetów rocznych jednostek organizacyjnych;
 • studia podyplomowe lub potwierdzone certyfikatem szkolenia w zakresie projektów dofinansowanych ze środków unijnych / funduszy europejskich;
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów informatycznych.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • dostęp do szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka);
 • dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci;
 • składka PPK od pracodawcy w wysokości 4%.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy (CV) w języku polskim;
 • list motywacyjny w języku polskim;
 • dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
 • Etap I – wstępna selekcja złożonych ofert;
 • Etap II – weryfikacja kwalifikacji i kompetencji wybranymi metodami testowymi;
 • Etap III – rozmowa kwalifikacyjna z Komisją. Narzędziami wspierającymi proces mogą być kwestionariusze osobowości zawodowej.

Prosimy o nie podawanie w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą stanowić szczególną kategorię danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO (m.in. danych dot. zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, tel. 22 444 50 00.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel.22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl, Warszawa 02-056, ul. Filtrowa 57.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji lub naboru do pracy w NIK na podstawie przepisów art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465.), art. 67 w związku z art. 69 c ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623) oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO, a pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pani / Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani / Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. A RODO.
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. W przypadku wyłonienia Pani / Pana w procesie rekrutacji lub naboru do zatrudnienia i umieszczenia informacji o wynikach naboru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NIK (BIP NIK), stosownie do art. 69 c ust 2 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych (imienia i nazwiska) będą osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej NIK.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji lub naboru, w tym sprawdzenia i oceny kwalifikacji i kompetencji do pracy oraz w celu wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, a następnie w celu archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu rekrutacji lub naboru, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r., poz. 164).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji lub naboru, w którym bierze Pani / Pan udział oraz do momentu przedawnienia zaistniałych ewentualnych roszczeń, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
 7. W przypadku wyrażonej przez Panią / Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji lub naborów, Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty ich złożenia.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w przypadku chęci wycofania zgody uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji, na adres: nabory@nik.gov.pl, rekrutacja@nik.gov.pl, iod@nik.gov.pl lub w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny administratora wskazany w pkt. 1; 
  • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii, stosownie do art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, stosownie do art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, w przypadkach zajścia okoliczności, o których mowa w art. 20 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie Najwyższej Izbie Kontroli Pani / Pana danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221 Kodeksu pracy oraz w przypadku kandydatów na stanowiska kontrolerów art. 67 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli jest obowiązkowe i niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji lub naborze do pracy w NIK. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić kontakt i uczestnictwo Pani / Pana w rekrutacji lub naborze do pracy w NIK.
 2. W oparciu o Pani / Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani / Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

  Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy pomocowych i rozwoju

  dolnośląskie

  - pozyskiwanie informacji o możliwych do pozyskania środkach finansowych z funduszy unijnych i krajowych;- przygotowywanie i występowanie z wnioskami do rady miejskiej w sprawie akceptacji propozycji projektowych ze wsparciem ze środków pomocowych z Unii...

  Data dodania: 2024-05-16

  poznaj szczegóły
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

  Starszy specjalista

  pomorskie

  Warunki pracy - komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie...

  Data dodania: 2024-05-16

  poznaj szczegóły
 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  Inspektor wojewódzki

  małopolskie

  Warunki pracy Praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na...

  Data dodania: 2024-05-12

  poznaj szczegóły