Ekonomista

 • Firma: Centrum Informatyki Statystycznej
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-04-16
Oferta zatrudnienia
Firma

Centrum Informatyki Statystycznej

Stanowisko
Ekonomista
Miejsce pracy
Warszawa
Opis zadań
 • analizy ekonomiczne
 • monitorowanie przebiegu realizacji budżetu- sporządzanie wniosków, harmonogramów, zapotrzebowań
 • sporządzanie raportów i zestawień (m.in. finansowych, rozrachunkowych itp.)
 • opracowywanie rocznych planów dochodów i wydatków
 • analiza wniosków zamówień, umów itp. pod kątem zgodności planowanych wydatków z planem finansowym
Wymagania
 • znajomość zagadnień ekonomii, rachunkowości oraz finansów publicznych
 • staż pracy w zawodzie
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel)
 • konsekwencja w realizacji celów, zaangażowanie, dokładność, rzetelność
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe atuty

 • doświadczenie pracy w jednostkach sfery budżetowe
Oferujemy

 

 • ciekawą pracę w stabilnej instytucji
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • wynagrodzenie 4 500-5 000 zł brutto
Miejsce i termin składania aplikacji

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Centrum Informatyki Statystycznej w zakresie:
1) imienia (imion) i nazwiska;
2) daty urodzenia;
3) danych kontaktowych: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub nr telefonu;
4) wykształcenia;
5) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
w celu wzięcia udziału w naborze kandydatów na stanowisko: Ekonomista

Brak wyrażenia zgody uniemożliwi Panu/i wzięcie udziału w prowadzonym naborze.

…………………..………………………
Podpis


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej informuje o zasadach oraz o przysługujących Panu/i prawach związanych z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych.

I. Wskazanie administratora - Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor CIS mający siedzibę w Warszawie (00-925 Warszawa) przy al. Niepodległości 208 – dalej „ Administrator”
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych: Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 997 ze zmianami).
III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Panu/i wzięcie udziału w naborze.
IV. Informacje o odbiorcach Pana/i danych osobowych: Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Pana/ią dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.


Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych (Teresa Szczepaniak, e-mail: IOD_CIS@stat.gov.pl, adres korespondencyjny: Centrum Informatyki Statystycznej, 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208)

APLIKUJ TERAZ