Główny specjalista

 • Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-09-04
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126479

Warunki pracy

Praca na stanowisku wiąże się z: pracą w terenie, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania w zakresie monitorowania działań Centrum Obsługi Administracji Rządowej, zgodnie z właściwością Wydziału, dotyczących nieruchomości powierzonych do zarządzania i administrowania COAR
 • Zleca zadania dla COAR, zgodnie z zawartymi umowami, według kompetencji Wydziału, oraz monitoruje wykonanie, w szczególności w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami Kancelarii oraz innych usług gospodarczych
 • Sporządza opisy merytoryczne dowodów księgowych wystawianych przez COAR z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami KPRM oraz je kontroluje pod względem zgodności z umowami
 • Dokonuje zakupów dostaw i usług na potrzeby KPRM, z zastrzeżeniem zakupów dostaw i usług należących do kompetencji COAR, poprzez przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia, wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, projektów umów lub zleceń, protokołów zdawczo – odbiorczych dostaw lub usług i ich rozliczenia
 • Prowadzi sprawy związane z najmem lub udostępnianiem części nieruchomości KPRM innym podmiotom, przygotowuje projekty umów, aneksów, protokołów zdawczo – odbiorczych i opisy dowodów księgowych
 • Prowadzi sprawy dotyczące majątku nieruchomego KPRM, z zastrzeżeniem spraw należących na podstawie statutu instytucji gospodarki budżetowej do kompetencji COAR lub Departamentu Prawnego, w tym dotyczące pozyskiwania z zasobów Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii nieruchomości
 • Monitoruje, w zakresie zadań Wydziału, wydatki z budżetu KPRM na usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami Kancelarii oraz innych prac i usług gospodarczych, przedstawia propozycje sposobu ich racjonalizacji oraz analizuje i opiniuje dokumenty w tym zakresie
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych oraz zastępuje podczas nieobecności innych pracowników Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: ustawy o gospodarce nieruchomościami; ustawy o księgach wieczystych i hipotece; ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; ustawy o ochronie danych osobowych; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, współpraca, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu: ustawy o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Wiedza w obszarze przepisów prawnych i uregulowań w zakresie; Kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym umów cywilno – prawnych; odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób...

  Data dodania: 2023-09-28

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Praca w terenie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Permanentna...

  Data dodania: 2023-09-28

  poznaj szczegóły
 • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Data dodania: 2023-09-28

  poznaj szczegóły