Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-11-02
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129553

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Zagrożenie korupcją.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontroli projektów. Opracowuje informacje pokontrolne z przeprowadzonych kontroli. Analizuje zastrzeżenia zgłaszane do ustaleń z kontroli przez jednostki kontrolowane. Monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych. Gromadzi i przechowuje wszelką dokumentację związaną z realizacją kontroli. Zadanie wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz – np. jako członek Zespołu kontrolującego.
 • Koordynuje kontrole zewnętrzne prowadzone w IP MEiN (w ramach PO WER oraz FERS).
 • Przekazuje do Instytucji Zarządzającej informacje o ujawnionych nieprawidłowościach zgodnie z systemem raportowania o nieprawidłowościach.
 • Przygotowuje decyzje o zwrocie środków.
 • Przygotowuje dokumenty i materiały w ramach współpracy z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej, KE oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie kontroli działań z obszaru edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Gromadzi, przechowuje i archiwizuje wszelką dokumentację związaną z wykonywanymi zadaniami w ramach PO WER oraz FERS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z obszaru funduszy unijnych lub w zakresie przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, procedur, wytycznych dotyczących zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020, w szczególności dotyczących kontroli projektó i kwalifikowalności wydatków
 • Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie funduszy unijnych lub zamówień publicznych lub audytu lub kontroli
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • DGP sp. z o.o.

  Specjalista ds. Funduszy UE

  małopolskie

  Opis stanowiska: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do takich programów jak Horyzont Europa (EIC Accelerator), programy NFOŚiGW, regionalne programy, FENG, FENIKS czy Fundusz Odbudowy Konsultacje dla klientów możliwości aplikowania po środki w ramach...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

  Specjalista ds. kultury i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

  mazowieckie

  Poszukiwanie informacji o projektach i programach umożliwiających pozyskiwanie przez instytucja kultury dotacji, środków z funduszy europejskich i innych zewnętrznych. Kreatywne opracowywanie scenariuszy wydarzeń kulturalnych realizowanych ze środków...

  Data dodania: 2023-11-22

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Data dodania: 2023-11-15

  poznaj szczegóły