Główny specjalista

 • Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-01-25
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132891

Warunki pracy

Warunki pracy: • praca biurowa w siedzibie urzędu,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner),
 • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową,
 • brak windy,
 • stanowisko pracy usytuowane jest na I/II piętrze budynku,
 • pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami,
 • stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Samodzielne przygotowuje pełną dokumentację, zgodnie z zasadami bezstronności i obiektywizmu, przejrzystości i proporcjonalności oraz jawności, dla realizowanych postępowań prowadzonych na postawie ustawy PZP oraz z ich wyłączeniem, w celu efektywnego i konkurencyjnego wyłaniania wykonawców oraz rzetelnego, przemyślanego wydatkowania środków publicznych z zachowaniem zasad gospodarności i celowości w zakresie realizacji projektu Kompleksowej modernizacji energetycznej wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce
 • Opracowuje oraz aktualizuje szacowania wartości zamówień do planu zamówień publicznych na potrzeby departamentu, w celu prawidłowego określenia procedur ich udzielania w połączeniu z wydatkami w urzędzie dla projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce
 • Bierze udział w pracach Komisji Przetargowych w charakterze sekretarza lub członka komisji, w celu zabezpieczenia i zapewnienia poprawności procedury zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych oraz prowadzi nadzór nad przebiegiem procedur ze szczególnym uwzględnieniem wiążących terminów dla postępowań związanych w projektem kompleksowej modernizacji energetycznej wybranych obiektów archiwów państwowych
 • Przygotowuje wkład do wniosków o płatność w systemie SL dla projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych projektów archiwów państwowych
 • Współpracuje z komórką kadrową w zakresie prowadzenia kart czasu pracy, Współpracuje z Wydziałem Finansowo-Księgowym oraz archiwami uczestniczącymi w realizacji projektu w zakresie rozliczania płatności w ramach projektu.
 • Przygotowuje dokumenty w zakresie oceny ryzyk i kontroli zarządczej projektu. Przygotowuje dokumentacji na potrzeby kontroli projektu.
 • Prowadzi monitoring harmonogramu projektu i opracowuje dokumentację planistyczną w zakresie projektu
 • Wykonuje inne polecenia bezpośredniego przełożonego w zakresie kompetencji i zadań realizowanych w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w jednostce finansów publicznych lub na stanowisku zajmującym się wieloletnim przygotowaniem zamówień publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych
 • Dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Podstawowa znajomość Kodeksu cywilnego
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Podstawowa znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentacji przedstawionych analiz
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie finansów publicznych
 • Przeszkolenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1-C2
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektem
 • Przeszkolenie w zakresie prowadzenia negocjacji
 • przeszkolenie w zakresie analizy ryzyk, kontroli zarządczej
 • Znajomość gospodarki finansów publicznych w tym w szczególności w obszarze planowania budżetu
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE 2
 • Znajomość MS Project
 • Znajomość zagadnień z obszaru inwestycji i remontów
 • Znajomość zasad konstruowania wskaźników efektywności
 • Znajomość orzecznictwa w zakresie postępowań o zamówienia publiczne, wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie postępowań i klauzul umownych
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Data dodania: 2024-02-09

  poznaj szczegóły
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

  mazowieckie

  Stanowisko pracy ds. odwołań Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej agencji płatniczej w...

  Data dodania: 2024-01-24

  poznaj szczegóły