Główny specjalista

 • Firma: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-01-25
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132885

Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym w obiekcie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Praca w siedzibie Urzędu.

Zakres zadań

 • Sporządza projekt planu oraz planu wydatków w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich w celu prawidłowej realizacji projektów w ramach programów operacyjnych
 • Przygotowuje wnioski do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu środków europejskich, programów realizowanych w ramach środków z rezerw celowych ujętych w ustawie budżetowej na dany rok, zapewnienia finansowania realizowanych przedsięwzięć
 • Koordynuje i monitoruje przepływ informacji i dokumentacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi KG PSP (biura), jednostkami organizacyjnymi PSP (Komendy wojewódzkie PSP) oraz Wojewodami w fazie przygotowania i wdrażania projektu, tj. wnioskuje o zapewnienie finansowania przedsięwzięć i uruchomienie rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie: ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych
 • Sporządza łączny plan finansowy Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu ujęcia w ustawie budżetowej na podstawie planów od dysponentów Funduszu
 • Przygotowuje wystąpienia do Ministra Finansów w sprawie uzyskania zgody na dokonanie zmian w łącznym planie finansowym Funduszu oraz opinii Komisji Finansów Publicznych
 • Sporządza opracowania, analizy, zestawienia dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej przez jednostki organizacyjne PSP w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz zrealizowanych projektów ze środków krajowych na potrzeby kierownictwa PSP, komisji sejmowej i senackiej, MSWiA, MF
 • Bierze współudział w prowadzeniu bazy danych w zakresie wydatków budżetowych przeznaczonych na projekty i rezerwy celowe realizowane przez jednostki organizacyjne PSP w ramach części 85 Budżety wojewodów
 • Utrzymuje bieżący kontakt w celu uzyskania informacji z jednostek organizacyjnych PSP o stopniu realizacji oraz wykorzystaniu środków finansowych przyznanych na projekty ze środków państwa i budżetu środków europejskich, z rezerw celowych budżetu państwa w celu sporządzenia zbiorczych zestawień i analiz
 • Bierze współudział w aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej oraz przygotowuje prognozy wydatków na lata następne przez jednostki organizacyjne PSP
 • Obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie wprowadzania danych dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na realizowane projekty i rezerwy celowe przez KG PSP i jednostki nadzorowane w zakresie części 42

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych m. in. ustawy o finansach publicznych
 • Podstawowa znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość ustawy o służby cywilnej
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programów Excel i Word
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, ograniczona możliwość poruszania się na wózkach...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie

  Inspektor

  mazowieckie

  Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Specjalista

  kujawsko-pomorskie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Realizacja zadań odbywa się pod nieustanną presją czasu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły