Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-01-30
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133062

Warunki pracy

Departament Nadzoru i Kontroli mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków
inwalidzkich jedynie na parter;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;stanowisko pracy zagrożone korupcją;

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Krajowego Planu Odbudowy z zakresu udzielania zamówień publicznych.
 • Przygotowuje opinie/odpowiedzi na pytania w zakresie związanym z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Opiniuje sprawy związane z tematyką zamówień publicznych na wniosek innych komórek organizacyjnych.
 • Przygotowuje raporty i plany kontroli dla jednostek nadzorujących.
 • Bierze udział, adekwatnie do potrzeb, w przygotowaniu i prowadzeniu kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia lub innych podmiotów w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, z wyłączeniem kontroli należących do właściwości Departamentu Bezpieczeństwa w zakresie wykonywania zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych oraz Wydziału Kontroli 2 (z zastrzeżeniem zadania 8) oraz bierze udział w przeprowadzaniu kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych przez podmioty kontrolowane.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych oraz zgłasza propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie zadań Wydziału Kontroli 3 oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na sprawy wpływające do Wydziału Kontroli 3 (np. skargi, wnioski).
 • Bierze udział, adekwatnie do potrzeb, w kontrolach prowadzonych przez Wydział Kontroli 2.
 • Przeprowadza szkolenia dla beneficjentów projektów finansowanych ze środków europejskich z zakresu udzielania zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych.
 • Wiedza z zakresu zasad wdrażania projektów.
 • Wiedza z zakresu zasad wdrażania projektów.
 • Znajomość powszechnie uznawanych standardów i metod kontroli.
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej.
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej.
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej.
 • Komunikacja.
 • Organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów.
 • Myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i w piśmie
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność współpracy z tzw. trudnymi klientami.
 • Znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 • Umiejętność dobrego zarządzania czasem.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Uniwersytet Wrocławski

  Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych

  dolnośląskie

  Nazwa stanowiska: specjalista Wymiar etatu: pełny Liczba etatów: 1 Zakres obowiązków: Samodzielne przygotowanie i realizacja procesu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

  mazowieckie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie...

  Data dodania: 2024-02-14

  poznaj szczegóły
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

  mazowieckie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie...

  Data dodania: 2024-01-30

  poznaj szczegóły