Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-02-06
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132881

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Udziela dotacji w zakresie środków finansowych przekazywanych na działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej, w tym: opracowuje projekty umów dotacji celowych i dotacji podmiotowych; koordynuje realizację umów dotacyjnych; opracowuje wnioski o wydanie opinii prawnej do projektów umów dotacji przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej; weryfikuje i akceptuje programy inwestycji budowlanych pod względem merytorycznym; współpracuje z Wydziałem Nadzoru i Mienia przy prowadzeniu spraw związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej nad Wodami Polskimi;
 • Opracowuje/ uzgadnia/ monitoruje plan finansowy i pozostałe plany w zakresie / w obszarze działalności jednostek podległych i nadzorowanych oraz w zakresie departamentu cz. 22, w tym: weryfikuje projekty/ plany finansowe przedkładane przez kierowników jednostek podległych; opracowuje projekt planu w układzie zadaniowym; sporządza pierwszy plan finansowy i układ zadaniowy oraz aktualizuje go; opracowuje i opiniuje plan inwestycyjny oraz aktualizuje go; zgłasza wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym; weryfikuje wnioski do ministra właściwego ds. finansów o przeniesienie wydatków na programy pomiędzy działami i częściami budżetu państwa; weryfikuje wnioski o występowanie do ministra właściwego ds. finansów publicznych z wnioskami o dokonanie zmian w planie lub zgody na zmiany w planie; opiniuje dokumenty z wykonania przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra budżetu zadaniowego dla części budżetowej 22 - gospodarka wodne, we współpracy z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Departamentu;
 • Koordynuje procesy pozyskiwania środków z rezerw celowych/ rezerwy ogólnej przeznaczonych na finansowanie wydatków w zakresie środków finansowych przekazywanych na działalność PGW WP, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej, w tym: sporządza wnioski; weryfikuje/ opiniuje wnioski o uruchomienie środków budżetowych z rezerwy celowej i rezerwy ogólnej; sporządza/ weryfikuje sprawozdania i informacje z wykorzystania środków;
 • Współpracuje z Wydziałem Nadzoru i Mienia przy prowadzeniu spraw związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej nad Wodami Polskimi w zakresie dokonywania oceny okresowej Prezesa, rocznej oceny działalności Wód Polskich, zatwierdzania planu finansowego, w tym jego zmian wykonania, zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego we współpracy z Departamentem Budżetu i Biurem Administracyjno - Finansowym pod względem finansowym;
 • Koordynuje procesy kontroli zarządczej w zakresie departamentu oraz jednostek podległych i nadzorowanych;
 • Gospodaruje środkami finansowymi na poziomie komórki organizacyjnej/zadania w zakresie / w obszarze departamentu w cz. 22;
 • Współpracuje z organami kontroli zewnętrznych;
 • Sporządza formularze do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, wraz z celami i miernikami oraz aktualizuje go w oparciu o obowiązującą ustawę budżetową w zakresie części budżetowej 22 - gospodarka wodna.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu finansów lub ekonomii lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych lub z zakresu administrowania funduszami unijnymi
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość aktów prawnych, ustaw: prawo wodne, prawo ochrony środowiska w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy budżetowej, procedury kontroli finansowej i zarządczej, prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, ograniczona możliwość poruszania się na wózkach...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie

  Inspektor

  mazowieckie

  Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Specjalista

  kujawsko-pomorskie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Realizacja zadań odbywa się pod nieustanną presją czasu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły