Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-11
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137028

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Organizuje, przeprowadza i koordynuje czynności kontrolne w celu zapewnienia Ministrowi rzetelnej informacji dotyczącej realizacji zadań przez jednostki objęte kontrolą.
 • Gromadzi dokumentację przedkontrolną w celu ustalenia zakresu kontroli oraz uzyskania pełnych informacji dotyczących przedmiotu kontroli. Samodzielnie lub we współpracy z zespołem kontrolnym opracowuje projekty szczegółowych założeń metodologicznych i metodycznych do prowadzenia kontroli, programy kontroli (w tym przeprowadza analizy aktów prawnych dotyczących przedmiotu kontroli). Przygotowuje projekty dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w szczególności: imiennych upoważnień, pism zawiadamiających, wykazów dokumentów niezbędnych do przygotowania przez jednostki kontrolowane, oświadczeń o bezstronności, w razie potrzeby powołania eksperta - umów zawieranych z ekspertami. Ustala osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej, terminy spotkań, w razie potrzeby pozyskuje ekspertów z dziedzin objętych zakresem kontroli.
 • Gromadzi niezbędny materiał dowodowy, a następnie w powiązaniu z programem kontroli opracowuje projekty wystąpień pokontrolnych lub sprawozdań z kontroli z uwzględnieniem opinii właściwych departamentów, opinii prawnych, opinii ekspertów, opinii jednostek zewnętrznych oraz na podstawie opinii własnych. Opracowuje wystąpienia pokontrolne z uwzględnieniem wniosków pokontrolnych i zaleceń oraz przygotowuje te dokumenty do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. W razie potrzeby opracowuje projekt stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli oraz projekt zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz projekty zawiadomień innych właściwych organów i instytucji.
 • Monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych i przygotowuje projekty pism w tym zakresie.
 • Współpracuje w prowadzeniu bazy informacji Wydziału, rejestru ekspertów i umów zawieranych z ekspertami, uczestniczy w rozliczaniu zawartych umów i wyjazdów ekspertów do jednostek kontrolowanych, weryfikuje treści opinii ekspertów w zakresie identyfikacji faktów stwierdzonych w toku czynności kontrolnych w powiązaniu z programem kontroli oraz stanem prawnym.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na wystąpienia organów i instytucji, ministerstw i urzędów centralnych z zakresu przeprowadzonych kontroli.
 • Prowadzi kontrole zlecone przez Prezesa Rady Ministrów oraz kontrole wspólne, o których mowa w ustawie o kontroli w administracji rządowej.
 • Uczestniczy w opracowywaniu na potrzeby kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji, analiz, opinii i statystyk dotyczących wyników kontroli przeprowadzanych przez Wydział oraz współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, audytem wewnętrznym, a także instytucjami i zewnętrznymi organami kontroli w zakresie wymiany informacji dotyczących wyników kontroli. Uczestniczy w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych: na stanowisku pracy w obszarze kontroli lub na stanowisku pracy w obszarze księgowości, zamówień publicznych lub prowadzenia analiz finansowych
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość zasad prowadzenia kontroli, standardów kontroli, znajomość metodologii oraz metod kontroli
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie audytu wewnętrznego lub zasad i trybu przeprowadzania kontroli, lub zamówień publicznych lub prawa budowlanego, lub rachunkowości, lub finansów publicznych
 • uprawnienia biegłego rewidenta
 • certyfikat CGAP


Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • NES Global Talent

  Financial Controller

  zachodniopomorskie

  Responsibilities Monthly, quarterly, annual cash-flow projections and modelling-ntercompany and bank debt, related reporting, including loan amortization Capitalization of expenses into PPE, review of PPE depreciation rates, indicators of Impairment Cash management,...

  Data dodania: 2024-05-23

  poznaj szczegóły
 • J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

  Specjalista / Specjalistka ds. Kontrolingu (Dział Kontrolingu)

  pomorskie

  Opis stanowiska Weryfikacja, konsolidacja i analiza zarządczych danych finansowych spółek zagranicznych i polskich, Bezpośrednia, stała współpraca z Managerami spółek w zakresie analizy wyników finansowych oraz budżetowania, Aktywny udział w...

  Data dodania: 2024-05-22

  poznaj szczegóły