Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-06
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137205

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Przygotowuje we współpracy z Beneficjentem umowy (w tym aneksy do umów/aktualizacje załączników) o dofinansowanie projektów w ramach VIII priorytetu PO IiŚ oraz priorytetu VII FEnIKS.
 • Weryfikuje wnioski o płatność sporządzane i przedkładane przez Beneficjentów VIII priorytetu PO IiŚ i priorytetu VII FEnIKS oraz sporządza wnioski na wypłatę.
 • Przygotowuje potrzebne informacje w zakresie zidentyfikowanych w projektach nieprawidłowości oraz poświadczeń wydatków w odniesieniu do wdrażanych projektów.
 • Przy wsparciu obsługi prawnej przygotowuje decyzje administracyjne określające kwoty podlegające zwrotowi w ramach VIII priorytetu PO IiŚ oraz priorytetu VII FEnIKS.
 • Wprowadza dane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL 2014) dla perspektywy finansowej 2014-2020 oraz CST2021 dla perspektywy finansowej 2021-2027 zgodnie z zakresem zadań.
 • Przygotowuje informacje w zakresie planowania i zapotrzebowania środków w budżecie cz. 24 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego dla projektów realizowanych w ramach VIII priorytetu PO IiŚ oraz priorytetu VII FEnIKS.
 • Opiniuje akty prawne i dokumenty dotyczące przygotowania i realizacji projektów w ramach PO IiŚ oraz FEnIKS.
 • Prowadzi bieżącą współpracę z Beneficjentami, prowadzi konsultacje i uzgodnienia z innymi zaangażowanymi w proces wdrażania VIII priorytetu PO IiŚ oraz VII priorytetu FEnIKS komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz instytucjami zewnętrznymi uczestniczącymi w systemie wdrażania np.: Instytucją Zarządzającą (IZ).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość wytycznych/zaleceń w obszarze funduszy europejskich w zakresie finansowania projektów z PO IiŚ oraz FEnIKS
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, myślenie analityczne, skuteczna komunikacja.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1


Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  Młodszy specjalista

  łódzkie

  Warunki pracy Czynniki uciążliwe: stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych) Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: telefoniczne kontakty ze...

  Data dodania: 2024-05-22

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; presja odpowiedzialności za środki publiczne w ogromnej kwocie; praca pod presją czasu; praca pod presją czasu, wynikającą z często bardzo...

  Data dodania: 2024-05-14

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe 2. Zagrożenie korupcją 3. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie...

  Data dodania: 2024-05-08

  poznaj szczegóły