Główny specjalista

 • Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-09
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137344

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spozaadministracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach, nietypowymi godzinami pracy, krajowymi  lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, zagrożeniem korupcją oraz upoważnieniem do dostępu do  informacji niejawnych oznaczone klauzulą "zastrzeżone".


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Realizuje działania kontrolne projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej, w tym: pełni funkcję kierownika kontroli projektów w siedzibie beneficjenta oraz wizyt monitoringowych, w szczególności celem: sprawdzenia dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektów EFS, faktycznego poniesienia wydatków oraz zgodności realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawianymi we wnioskach o płatność.
 • Planuje i realizuje działania kontrolne, w tym pełni rolę kierownika kontroli oraz przygotowuje sprawozdania z czynności podejmowanych w związku z nadzorem nad organizacjami pożytku publicznego, we współpracy z innymi podmiotami.
 • Zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności.
 • Monitoruje wdrożenie zaleceń pokontrolnych.
 • Realizuje kontrole trwałości rezultatu po zakończeniu realizacji projektów.
 • Odpowiada za prowadzenie na poziomie Departamentu działań związanych z obsługą Najwyższej Izby Kontroli oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w zakresie kontroli wykonania środków finansowych w ramach 3 wdrażanych projektów UE oraz kontroli organizacji pożytku publicznego.
 • Współpracuje z wojewodami oraz Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przy kontrolach powierzonych przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
 • Wykonuje inne polecenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora, Naczelnika Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie analizy danych, w tym danych finansowych, lub obsługi dotacji i innych instrumentów finansowanych z budżetu skarbu państwa
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej, zasad wdrażania programów operacyjnych - wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz kontroli projektów PO WER 2014-2020 oraz FERS 2021-2027 oraz procedur administracyjnych
 • Posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera (Word, Excel, Power Point)
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w zakresie kontroli projektów finansowanych ze środków UE i funduszy strukturalnych UE
 • Przeszkolenie z zakresu: zarządzania projektami/wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE lub zasad funkcjonowania organizacji pożytku publicznego
 • Posiadanie uprawnień do wykonywania zadań audytora wewnętrznego, wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, uprawnień biegłego rewidenta lub głównego księgowego lub samodzielnego księgowego


Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • CAPITAL SERVICE

  Analityk Finansowy w Departamencie Finansów

  mazowieckie

  Na co dzień będziesz zajmować się: aktywnym i skutecznym wyszukiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania od partnera krajowego i zagranicznego przygotowywaniem zestawień pozyskanych ofert analizą i oceną charakterystyki poszczególnych podmiotów...

  Data dodania: 2024-05-24

  poznaj szczegóły
 • Murapol Real Estate S.A.

  Analityk ds. kontrolingu budowlanego

  śląskie

  Twój zakres obowiązków: tworzenie cyklicznych raportów zarządczych i zestawień, bieżąca analiza i rozliczanie budżetów inwestycyjnych, optymalizacja procesów, poszukiwanie i wdrażanie odpowiednich rozwiązań optymalizujących pracę działu,...

  Data dodania: 2024-05-24

  poznaj szczegóły
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  Pracownik ds. analiz biznesowych i raportowania

  mazowieckie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: analiza danych i raportowanie wykorzystania środków otrzymanych przez Spółkę, w tym dokapitalizowania i kredytów bankowych, nadzór na obiegiem dokumentów, raportowanie biznesowe i przygotowywanie analiz ad-hoc,...

  Data dodania: 2024-05-23

  poznaj szczegóły