Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-14
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137626

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca administracyjno - biurowa.

Zakres zadań

 • Prowadzi i na bieżąco uzgadnia ewidencję księgową dysponenta części budżetowych 17 - Administracja publiczna, 42 - Sprawy wewnętrzne, 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 80 - Regionalne izby obrachunkowe oraz państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu rejestracji operacji gospodarczych.
 • Sporządza jednostkowe sprawozdania budżetowe: z wykonania planu dochodów budżetowych, planu wydatków budżetu państwa, planu wydatków budżetu środków europejskich, programów realizowanych z udziałem środków UE, o stanie środków na rachunkach bankowych, o stanie należności i zobowiązań, sprawozdania w układzie zadaniowym, sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy celowych, informację z wykorzystania rezerw celowych i ogólnej oraz sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki), w celu spełnienia obowiązku sprawozdawczego oraz włączenia ich do sprawozdań łącznych resortu.
 • Analizuje i weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych składane przez dysponentów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji jednostkowe oraz łączne sprawozdania miesięczne i roczne z wykonania dochodów budżetowych, o stanie środków na rachunkach bankowych, z wykonania wydatków budżetowych w celu sporządzenia łącznych miesięcznych i rocznych sprawozdań oraz przekazania do Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli (sprawozdania roczne).
 • Dokonuje weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym otrzymanych sprawozdań dotyczących udzielonych dotacji oraz formułuje finansowe oceny wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu dysponenta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w celu przygotowania informacji z realizacji zadania, przedkładanej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do zatwierdzenia.
 • Analizuje i weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych składane przez dysponentów trzeciego stopnia podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dysponentom drugiego stopnia jednostkowe sprawozdania finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz zestawienie obrotów i sald w celu sporządzenia sprawozdania finansowego za resort.
 • Tworzy i aktualizuje bazy danych w zakresie udzielanych dotacji, w celu: monitorowania terminowości przekazywania środków i sporządzania finansowych ocen z wykonania zadań publicznych; dysponowania pełną i bieżącą informacją o przekazanych, wykorzystanych i zwróconych środkach dotacji; zapewnienia kontroli i porównywalności danych ewidencyjnych.
 • Opracowuje materiały analityczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych w celu przedłożenia kwartalnych i rocznej informacji z wykonania budżetu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komisjom sejmowym i Ministerstwu Finansów, a także opracowuje materiały dla inspektorów NIK przeprowadzających coroczne kontrole.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczące finansów publicznych, gospodarki finansowej jednostek budżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości budżetowej i rachunkowości oraz projekty umów o udzielenie dotacji, a także wyjaśnia wątpliwości zgłaszane przez jednostki resortu odnośnie interpretacji przepisów w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej trzech lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na wszczęcie procedury zmierzającej do zapewnienia dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą "poufne"
 • Znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzeń wykonawczych związanych z wykonywaniem budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, a także gospodarką finansową oraz szczególnymi zasadami rachunkowości państwowych jednostek budżetowych; znajomość zagadnień merytorycznych dotyczących sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz w zakresie operacji finansowych; znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu dotacji; praktyczna znajomość zasad wykonywania budżetu państwa.
 • Kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w finansowym rozliczaniu dotacji.


Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Zagrożenie korupcją, Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi. Zakres zadań Sprawdza...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  Inspektor wojewódzki

  podlaskie

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły