Główny specjalista

 • Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-01-28
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114460

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosc

Zakres zadań

 • Samodzielnie sporządza analizy, raporty i opracowania zagadnień społeczno-ekonomicznych oraz oceny skutków regulacji, a także przedstawia konstruktywne propozycje rozwiązania zdiagnozowanych problemów, z własnej inicjatywy i na polecenie przełożonych
 • Samodzielnie tworzy oraz modyfikuje narzędzia analityczne, w tym także modele ekonomiczne, statystyczne i matematyczne
 • Dokonuje samodzielnej oceny wybranych dokumentów, w tym projektów regulacyjnych, szczególnie w zakresie skutków interwencji publicznych, z zastosowaniem analizy ilościowej, modeli ekonomicznych i źródeł zagranicznych
 • Uczestniczy w pracach zespołów wewnątrz- i międzyresortowych, w szczególności w celu optymalizacji wybranych interwencji publicznych i poprawy jakości procesów analitycznych w administracji, na które samodzielnie przygotowuje propozycje rozwiązań, które uzgadnia z kierownictwem komórki organizacyjnej
 • Pozyskuje i gromadzi dane oraz wyszukuje nowe źródła danych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w zakresie analiz ekonomicznych lub analiz sektorowych (w tym
energetycznych) lub analiz danych w sektorze publicznym lub prywatnym lub w badaniach naukowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie zaawansowanej wiedzy z zakresu: ekonomii lub finansów publicznych lub rynku pracy lub funkcjonowania sektora energetyki w Polsce i Unii Europejskiej, matematyki, statystyki lub metod analizy danych
 • Posiadanie wysoko rozwiniętych umiejętności: analitycznych definiowanych jako zdolność krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań, syntezy wyników analiz, przekładania złożonych problemów na prosty język, argumentowania, średniozaawansowanej obsługi programu Excel, formułowania materiałów w sposób zwięzły, logiczny i wyczerpujący opracowywany temat
 • Posiadanie kompetencji miękkich: kreatywność, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie wiedzy z zakresu: obsługi przynajmniej jednego programu lub języka wykorzystywanego do analizy danych (np.: SQL, R, Python, Stata, SPSS), zaawansowanych metod analiz danych lub modeli matematycznych lub ekonomicznych, w tym ekonometrycznych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka roboczego Unii Europejskiej na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ