Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-02-20
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116063

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Przeprowadza kontrole organów i jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, podmiotów które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której Minister jest dysponentem, podmiotów realizujących zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, kontrole na podstawie przepisów szczególnych oraz kontrole wewnętrzne.
 • ­Opracowuje informacje o charakterze systemowym o wynikach przeprowadzonych kontroli, w tym informacje zbiorcze o realizacji przez wojewodów nadzoru i kontroli w zakresie polityki rynku pracy.
 • ­Opracowuje informacje dotyczące działalności kontrolnej prowadzonej przez Wydział.
 • ­Uczestniczy w opracowaniu okresowego planu kontroli Ministra.
 • ­Opiniuje wpływające do Biura Kontroli i Audytu projekty aktów prawnych i innych dokumentów (np. programy, plany i sprawozdania jednostek podległych lub nadzorowanych), w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w tym 1 rok w zakresie kontroli lub audytu wewnętrznego
 • ­znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • ­znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie skarg i wniosków
 • ­znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ­znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • ­znajomość ustawy o finansach publicznych
 • ­znajomość ustawy o rachunkowości
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ