Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-02-28
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116534

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Analizuje i opiniuje krajowe i unijne akty normatywne oraz programy rządowe w obszarze respektowania zasady równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji w celu właściwej obsługi merytorycznej Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
 • ­Analizuje, opiniuje i monitoruje rozwiązania prawne oraz realizację zasady równego traktowania w krajowych dokumentach i aktach prawnych pod kątem zobowiązań i zaleceń organizacji międzynarodowych, w tym inicjuje i prowadzi proces legislacyjny w celu realizacji postanowień umów międzynarodowych dotyczących zasady równego traktowania.
 • ­Opracowuje rozwiązania systemowe, organizacyjne i interpretacyjne dotyczące polityki równego traktowania w celu wypracowania standardów określonych przez przepisy prawa oraz programy krajowe i międzynarodowe z tego zakresu.
 • ­Opracowuje, koordynuje oraz monitoruje realizację rządowych programów i projektów dotyczących problematyki równego traktowania w celu realizacji zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
 • ­Przygotowuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w zakresie zasady równego traktowania oraz prowadzi proces legislacyjny w zakresie projektów aktów prawnych.
 • ­Wypracowuje właściwe rozwiązania dotyczące realizacji zasady równego traktowania w pracach zespołów międzyresortowych, grup i komitetów krajowych i międzynarodowych zajmujących się w/w problematyką.
 • ­Rozpatruje skargi i wnioski wpływające do Biura i Pełnomocnika oraz przygotowuje projekty interwencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w indywidualnych sprawach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze związanym
z przeciwdziałaniem dyskryminacji lub z opracowywaniem projektów aktów prawnych
 • ­bardzo dobra znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • ­Znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym tematyki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz „art. 18(3a)-18(3e) kodeksu pracy”
 • ­Znajomość Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030
 • ­Znajomość tematyki oraz trendów dotyczących zapewnienia równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce i na świecie
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • Rzetelność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ