Inspektor w Referacie ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Kształtowania Środowiska

 • Firma: Urząd Miasta Katowice
 • Lokalizacja: śląskie
 • Data publikacji: 2021-11-24

Ogłoszenie Nr OZ/117/2021

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

 

poszukuje kandydatów na 3 wolne stanowiska urzędnicze - inspektor - w Referacie ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Kształtowania Środowiska.

Inspektor w Referacie ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Kształtowania Środowiska
Miejsce pracy: Katowice

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, przedsiębiorczość, zarządzanie, administracja, prawo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, matematyka, biologia, chemia, technologia chemiczna, geografia,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - w szczególności Działy III-VI,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi programów pakietu biurowego Libre Office oraz MS Office - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, unieszkodliwiania (zagospodarowania) odpadów,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych, podatków i opłat w administracji publicznej lub kontroli działalności gospodarczej,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i stresu,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • przeprowadzała kontrole w terenie w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • prowadziła postępowania podatkowe i wyjaśniające oraz kontrole w zakresie opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • przyjmowała i weryfikowała deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • obsługiwała bazę danych w zakresie gospodarowania odpadami,
 • przygotowywała materiały informacyjne,
 • prowadziła bieżącą obsługę stron, w tym przyjmowała interwencje i zgłoszenia mieszkańców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Katowic,
 • realizowała zadania związane z obsługą stanowiska „Ochrona Środowiska” w Biurze Obsługi Mieszkańców - w przypadku zaistnienia konieczności.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy stanowisku komputerowym oraz w terenie /przeprowadzanie wizji na obszarze Katowic oraz innych miast aglomeracji śląskiej/, pod presją czasu, wymagająca wysokiego poziomu samodzielności, odporności na stres oraz kontaktu bezpośredniego i telefonicznego z klientem.

Wskaźnik zatrudnienia:

W październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/117/2021 na 3 stanowiska urzędnicze - inspektor - w Wydziale Kształtowania Środowiska" na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2021 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.500 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

  Inspektor w Dziale Zaplecza

  mazowieckie

  Będziesz odpowiadać za: zapewnienie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych przez dział zaplecza, kompleksową obsługę systemów informatycznych w zakresie obrotu materiałowego i obsługi kadrowej działu, koordynację planowania materiałowego na kolejne...

  Data dodania: 2021-11-15

  poznaj szczegóły
 • Starostwo Powiatowe w Otwocku

  Inspektor

  mazowieckie

  Wydział Administracyjny Wymiar etatu: 1/1 Zakres obowiązków: pozyskiwanie informacji związanych z programami operacyjnymi oraz możliwościami pozyskiwania funduszy zewnętrznych na współfinansowanie zadań powiatu; informowanie komórek organizacyjnych...

  Data dodania: 2021-11-09

  poznaj szczegóły