Inspektor

 • Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Lokalizacja: wielkopolskie
 • Data publikacji: 2022-11-24
Ogłoszenie numer: 7747239, z dnia 2022-11-24

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Wdrażania, Oddział dla Osi Priorytetowej 8

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 121/2022

wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia)

 

wykształcenie: wyższe

preferowane kierunki: z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, finansów, rachunkowości

 

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad prawidłową realizacją projektów w ramach Osi Priorytetowej 8
 • weryfikacja zasadności wprowadzanych przez Beneficjentów zmian w ramach Osi Priorytetowej 8
 • weryfikacja pod względem rzeczowym i rachunkowym wniosków Beneficjentów o płatność w ramach Osi Priorytetowej 8
 • dbałość o zapewnienie płynności finansowej realizowanych projektów w ramach Osi Priorytetowej 8
 • przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania niezbędne: (weryfikowane w trakcie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej):

 • minimum 3 lata stażu pracy
 • ogólna wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w tym znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf),
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/)
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wersja obowiązująca) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (wersja obowiązująca),
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej, w ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
 • łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej,

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • samodzielność, kreatywność

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu:

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające dokładności.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530). Oświadczenia do druku – pobierz dokument
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  Inspektor

  łódzkie

  Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

  Inspektor ds Zamówień Publicznych

  zachodniopomorskie

  Zakres zadań na stanowisku: Do głównych zadań pracownika będzie należało: Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza 130 000 zł tj. wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11...

  Data dodania: 2022-11-22

  poznaj szczegóły