Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

 • Firma: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-10-01

Ogłoszenie numer: 5673330, z dnia 2021-10-01

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Czubin 13 05 - 840 Brwinów

Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Miejsce pracy: mazowieckie / Czubin

Nr Ref.: DK.111.12.2021.AH

 

Opis stanowiska

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kierowanej komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Domu i kierowanie jego pracami w sposób zapewniający terminową, sprawną i prawidłową realizację zadań.

 2. Zapewnienie właściwego utrzymania budynku użytkowanego przez Dom oraz ich właściwej konserwacji, w tym konserwacji urządzeń i maszyn (m.in. pralnico wirówek, suszarek dwubębnowych, prasownicy nieckowej, dźwigu osobowego z napędem elektrycznym, dźwigu zamontowanego w busie do przewozu osób niepełnosprawnych), w tym zapewnienie realizacji obowiązków użytkowników obiektów budowlanych wynikających z przepisów Prawa budowlanego (dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli, instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, instalacji sanitarnych
  i urządzeń służących ochronie środowiska).

 3. Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 4. Realizowanie spraw remontów bieżących bazy lokalowej Domu prowadzenie prac w zakresie planowanych i prowadzonych prac modernizacyjno-remontowych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw technicznych.

 5. Gospodarowania majątkiem w sposób racjonalny i oszczędny oraz utrzymywania mienia w stanie niepogorszonym,
  z uwzględnieniem normalnego zużycia (dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych oraz nadzór nad ich prawidłową eksploatacją).

 6. Uczestnictwo w odbiorze robót budowlanych pod względem technicznym.

 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej aktualnych badań Urzędu Dozoru Technicznego.

 8. Przeprowadzanie procedur przetargowych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 9. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego łącznie ze sporządzaniem sprawozdań w tym sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

 10. Nadzór nad racjonalną i celową gospodarką finansową z zachowaniem zasad przewidzianych prawem zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.

 11. Pełnienie funkcji Koordynatora do spraw dostępności w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 12. Nadzór nad realizacją przedmiotu umów oraz rozliczania ich z ramienia Domu Pomocy Społecznej.

 13. Planowanie zadań rzeczowych i wydatków dotyczących zadań merytorycznych realizowanych przez podległą komórkę organizacyjną w ramach przygotowywania projektu planu finansowego.

 14. Monitorowanie realizacji planu finansowego w zakresie właściwości rzeczowej/merytorycznej komórki organizacyjnej.

 15. Zapewnienie nadzoru w zakresie ochrony informacji stanowiących tajemnicę określoną odrębnymi przepisami, zgodnie
  z właściwymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

 16. Prowadzenie kontroli wewnętrznych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

 17. Prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zewnętrzną oraz niezwłoczna realizacja zaleceń pokontrolnych.

 18. Sprawowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności terminowej i systematycznej identyfikacji i analizy ryzyka oraz adekwatnej reakcji na ryzyko w obszarze działań kierowanego działu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.

 2. Na stanowisku zapewniono bezpieczne warunki pracy. Budynek jest wyposażony w windę umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach i nachyleniu umożliwiają dostęp osobom niepełnosprawnym. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu pracy zachowano odpowiednie przejścia i dojścia do stanowiska pracy. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze i piętrze budynku.

 3. Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze, podejmowaniem decyzji oraz nadmiernym stresem, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz przemieszczaniem się po terenie Powiatu Pruszkowskiego niezależnie od warunków atmosferycznych, jak również z bezpośrednią i pośrednią obsługą klienta (poczta elektroniczna, Internet, telefon). Na stanowisku brak specjalnych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie zgodnie z wymogami prawnymi - wykształcenie wyższe – o odpowiednim profilu/kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2
 • i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1282);
 • minimum 5-letni staż pracy;
 • minimum 2-letni staż pracy na stanowisku Kierowniczym;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

Wymagania pożądane

 • praca w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w dziale administracyjnym będzie atutem w procesie rekrutacji;
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o pracownikach samorządowych, funkcjonowanie samorządu terytorialnego w tym samorządu gminnego i powiatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks pracy, ustawy Kodeks cywilny;
 • umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji, zdolności organizacyjne, zorientowanie na osiągnięcie celu, umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, odporność
  na stres, komunikatywność, uprzejmość, zaangażowanie w sprawy mieszkańców, zorientowanie na osiągnięcie celu, wysoka kultura osobista;
 • cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność dokładność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • wypełniony Formularz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia;

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Formularzu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej (etap nieobowiązkowy – test wiedzy).

Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Formularzu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie;

 • dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

 • dokumenty potwierdzające co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku Kierowniczym;

 • dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1282).

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Medicover sp. z o.o.

  AR Manager (Kierownik Działu Należności)

  mazowieckie

  Aleje Jerozolimskie 96 Do Twoich głównych zadań należeć będzie: Zarządzanie podległym Zespołem (10-15 osób), w tym dbanie o motywację i rozwój pracowników oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Działem Należności Znajomość procesów...

  Data dodania: 2021-10-22

  poznaj szczegóły
 • Dom Pomocy Społecznej w Czubinie

  Kierownik Działu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego

  mazowieckie

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: Nadzór nad funkcjonowaniem kierowanej komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Domu i kierowanie jego pracami w sposób zapewniający...

  Data dodania: 2021-10-20

  poznaj szczegóły
 • CONTROL PROCESS S.A.

  Kierownik Działu Zamówień Publicznych

  małopolskie

  zarządzanie zespołem co najmniej dwóch specjalistów pozyskiwanie niezbędnych referencji przetargowych wyszukiwanie przetargów w Polsce i za granicą nadzór nad przygotowaniem ofert do przetargów uczestnictwo w procedurach KIO opracowywanie raportów z...

  Data dodania: 2021-10-06

  poznaj szczegóły