Kontroler skarbowy

 • Firma: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Lokalizacja: podkarpackie
 • Data publikacji: 2021-06-21
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 79974

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Opracowuje zestawienia, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów prawa w zakresie właściwości komórki,
 • Sprawuje nadzór nad wprowadzaniem i rzetelnością danych w Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących,
 • Wdraża i koordynuje w zakresie właściwości komórki stosowanie jednolitych standardów w komórkach organizacyjnych podległych urzędów,
 • Sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie realizowanych zadań,
 • Przygotowuje i opracowuje materiały źródłowe niezbędne do udzielenia informacji publicznej,
 • Sprawuje nadzór nad poprawnością danych w aplikacjach informatycznych wspierających pracę w poszczególnych obszarach,
 • Rozpatruje wnioski o wyłączenie z udziału w postępowaniu pracownika komórki na podstawie art. 130 Ordynacji podatkowej,
 • Współpracuje przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi Izby i innymi jednostkami organizacyjnymi KAS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze podatków lub księgowości
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku dochodowym, podatku akcyzowym, podatku od towarów i usług oraz przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji podatkowej
 • Znajomość przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ