Młodszy Inspektor Kontroli / Inspektor Kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

 • Firma: Regionalna Izba Obrachunkowa
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-05-27

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa

ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie na stanowisko

Młodszy Inspektor Kontroli / Inspektor Kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
Miejsce pracy: Ostrołęka, ul. Mickiewicza 10

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 • Liczba etatów: 10
Miejsce pracy:
 • RIO w Warszawie: ul. Koszykowa 6A, Warszawa
 • RIO w Warszawie ZZ w Ciechanowie: ul. 17 stycznia 7, Ciechanów
 • RIO w Warszawie ZZ w Ostrołęce: ul. Mickiewicza 10, Ostrołęka

Czynności kontrolne wykonywane są w terenie na obszarze województwa mazowieckiego

 

Główne obowiązki:
 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podlegających kontroli podmiotach zgodnie upoważnieniem i ramowym zakresem kontroli
 • przygotowywanie programów czynności kontrolnych
 • dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelne jej dokumentowanie
 • sporządzanie protokołów kontroli oraz innych dokumentów w postaci sprawozdań, notatek, zestawień
 • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych na podstawie materiałów pokontrolnych
 • sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych wraz z załącznikami oraz projektów zawiadomień do innych organów
 • dokonywanie oceny odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie przeprowadzonej kontroli
Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie oraz ukończone 18 lat życia
 • pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe na stanowisku Młodszego Inspektora Kontroli:
 • wykształcenie wyższe ( prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne ),
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora Kontroli:
 • wykształcenie wyższe ( prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne ) oraz co najmniej 3-  letni staż pracy
Wymagania preferowane:
 • znajomość przepisów z zakresu działania regionalnych izb obrachunkowych, a w szczególności dotyczących ustroju samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, podatków i opłat lokalnych, rachunkowości, sprawozdawczości, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność
 • prawo jazdy kat. B.

 

PODPISZ OŚWIADCZENIA

 


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • cv i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenia kandydata stanowiące załącznik do ogłoszenia
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i  kwalifikacji.
APLIKUJ TERAZ