Młodszy kontroler skarbowy

 • Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-04-09
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76759

Warunki pracy

Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych oraz ujawnia i kontroluje niezgłoszone do opodatkowania działalności gospodarcze, a także kontroluje celno-skarbowe źródeła pochodzenia majątku oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu.
 • Realizuje jednoczesne kontrole podatkowe, na podstawie porozumień z administracjami podatkowymi innych państw lub uregulowań unijnych oraz prowadzi wielostronne kontrole w zakresie cen transakcyjnych, w celu realizacji zobowiązań wobec Unii Europejskiej oraz pogłębiana współpracy pomiędzy państwami unijnymi.
 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe oraz inne należności na podstawie odrębnych przepisów, w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.
 • Realizuje niezbędne czynności procesowe w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia, w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.
 • Kontroluje celno-skarbowe towary dopuszczone do obrotu z końcowym przeznaczeniem przy zastosowaniu zerowej lub obniżonej stawki celnej, podlegające dozorowi celnemu oraz stosowaniu procedur uproszczonych, procedur specjalnych i ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego, a także w trybie art. 48 unijnego kodeksu celnego, w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.
 • Kontroluje cła upoważnionego eksportera, nadawcy, odbiorcy oraz wolnych obszarów celnych, składów celnych i magazynów czasowego składowania, w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe, w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 rok w podatkach, cle, kontroli lub audycie lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość Ustawy o Podatku od Towarów i Usług
 • Znajomość Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ