Podinspektor

 • Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Lokalizacja: wielkopolskie
 • Data publikacji: 2023-01-24
Ogłoszenie numer: 7898469, z dnia 2023-01-24

Ogłoszenie nr 9/2023

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 9/2023

wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia)

wykształcenie: wyższe

preferowane kierunki: z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, finansów, rachunkowości.

 

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad prawidłową realizacją projektów w ramach Osi Priorytetowej 7
 • weryfikacja zasadności wprowadzanych przez Beneficjentów zmian w ramach Osi Priorytetowej 7
 • weryfikacja pod względem rzeczowym i rachunkowym wniosków Beneficjentów o płatność w ramach Osi Priorytetowej 7
 • dbałość o zapewnienie płynności finansowej realizowanych projektów w ramach Osi Priorytetowej 7

Wymagania niezbędne: 

 • ogólna wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w tym znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/)
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/)
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-zdrowia-na-lata-2014-2020/)
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/)
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wersja obowiązująca) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (wersja obowiązująca), ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1758)
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie
 • łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej, w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (wersja obowiązująca) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (wersja obowiązująca)
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • samodzielność, kreatywność

Informacje o warunkach i miejscu pracy:


Siedziba Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu:

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: reprezentowanie urzędu na zewnątrz Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa:...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

  Specjalista / Starszy Specjalista

  mazowieckie

  Kogo szukamy Szukamy osoby na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełny etat . Jaki jest adres miejsca pracy? Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa Czym będziesz się zajmować? Główne...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Health Resort & Medical Spa Panorama Morska

  Specjalista ds finansowo-administracyjno-biurowych

  zachodniopomorskie

  nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących do firmy,...

  Data dodania: 2023-01-26

  poznaj szczegóły