Pracownik do spraw zamówień publicznych i umów

 • Firma: Urząd Miejski Wrocławia
 • Lokalizacja: dolnośląskie
 • Data publikacji: 2024-05-06
Prezydent Wrocławia
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
stanowisko do spraw zamówień publicznych i umów
Biuro Obsługi Infrastrukturalnej

Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
  • udział w przygotowywaniu dokumentacji do wszczęcia postępowań
  • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zamówień wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych
  • udział w pracach komisji przetargowych
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych
  • przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych oraz sprawozdawczości
 • sporządzanie umów oraz aneksów, w tym:
  • udział w przygotowywaniu umów oraz aneksów
  • prowadzenie rejestru umów
 • obsługa kontroli w zakresie zamówień publicznych.
Informacja o warunkach pracy na tym stanowisku:

Miejsce pracy:

budynek Urzędu - ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław. 

Stanowisko pracy:
 • praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim: miejsce parkingowe, podjazd do budynku, winda, wózek ewakuacyjny.
Przewidywany termin zatrudnienia:

II kwartał 2024 r.

 
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe:
umiejętność współpracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu marcu 2024 roku wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

  Specjalista / Specjalistka ds. zamówień publicznych

  dolnośląskie

  Do podstawowych obowiązków należy w szczególności: przygotowywanie projektu planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy, kwalifikowanie wydatków zgodnie z przepisami prawa oraz określanie możliwych trybów udzielania zamówień publicznych,...

  Data dodania: 2024-05-03

  poznaj szczegóły