Prezes Zarządu

 • Firma: Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Lokalizacja: wielkopolskie
 • Data publikacji: 2023-05-22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Poznaniu powstała w 1987r. z inicjatywy pracowników zatrudnionych w ówczesnych Zakładach Piwowarskich w Poznaniu, Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 2, Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych „Instal” i Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż”.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni" z siedzibą

61-064 Poznań, os. Przemysława 21 ogłasza KONKURS na stanowisko

Prezes Zarządu
Miejsce pracy: woj. wielkopolskie

Wymagania w stosunku do kandydata:

Wymagania konieczne:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych rachunkowość lub finanse lub ekonomia lub inżynieria zarządzania,
 • co najmniej 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej,
 • znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni".
Wymagania pożądane:
 • pełna dyspozycyjność, umiejętność negocjacji, kultura osobista i komunikatywność,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy.
Oferta powinna zawierać:
 • życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy i adres e-mail),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (techniczne, ekonomiczne, prawnicze),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • aktualne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • aktualne oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółdzielni,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursu i ich akceptacji,
 • oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji o Spółdzielni powziętych w toku postępowania konkursowego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie korespondencji poczty e¬-mail oraz na kontakt telefoniczny,
 • klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) w drodze korespondencji pisemnej, e-mail oraz kontaktu telefonicznego.
APLIKUJ TERAZ