Referendarz

 • Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-09
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137302

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


UMOWA NA ZASTĘPSTWO


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu morskiego prawa pracy;
 • Prowadzi sprawy współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy w zakresie morskiego prawa pracy, a w szczególności prowadzi współpracę w ramach Specjalnego Trójstronnego Komitetu utworzonego, zgodnie z art. XIII Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy Komitetu Prawnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej;
 • Prowadzi obsługę sekretariatu Trójstronnego Zespołu do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego oraz sekretariatu Trójstronnego Zespołu do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich;
 • Analizuje i przygotowuje odpowiedzi na złożone skargi, zażalenia, wnioski, petycje i interpelacje oraz oświadczenia;
 • Prowadzi sprawy z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do transportu morskiego;
 • Przygotowuje dokumenty niezbędne do ratyfikacji konwencji międzynarodowych dotyczących morskiego prawa pracy;
 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem i stosowaniem prawa Unii Europejskiej, w tym prowadzi badania nad działaniami wymaganymi do wdrożenia prawa Unii Europejskiej i odpowiednio opracowuje akty legislacyjne wdrażające prawo Unii Europejskiej;
 • Analizuje i opiniuje wnioski o wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w trybie prejudycjalnym oraz jego orzeczenia, a także opiniuje projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: prawo; administracja; ekonomia; finanse; rachunkowość; zarządzanie; stosunki międzynarodowe; transport morski; nawigacja; logistyka; ekonomika transportu morskiego; ubezpieczenia społeczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy
 • Wiedza w zakresie zabezpieczeń społecznych
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe