Specjalista ds. Finansowo - Księgowych w Zespole Dochodów Budżetowych

 • Firma: Zarząd Dróg Miejskich
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-06-14

Zarząd Dróg Miejskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista w Wydziale Finansowo – Księgowym

stanowisko ds. finansowo - księgowych

w zespole dochodów budżetowych

Specjalista ds. Finansowo - Księgowych w Zespole Dochodów Budżetowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 34/2022
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • dekretowanie i księgowanie decyzji administracyjnych (według planu kont i klasyfikacji budżetowej, zgodnie
  z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie)
 • dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych (według planu kont i klasyfikacji budżetowej, zgodnie
  z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie)
 • uzgadnianie stanu należności i zobowiązań
 • analiza kont rozrachunkowych
Wymagania konieczne:

 

 • wykształcenie: wyższe lub średnie, kierunki ekonomiczne: rachunkowość, finanse, administracja
 • 2 letni staż pracy w komórkach finansowo-księgowych przy wykształceniu wyższym, 3 letni staż pracy w komórkach finansowo-księgowych przy wykształceniu średnim
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów:
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. (ze zm.) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dn.02 marca 2010 r. (ze zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. (ze zm.) w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
 • ustawy o rachunkowości
 • Ordynacji podatkowej
 • ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych
 • umiejętność obsługi programów informatycznych, Pakietu MS Office
 • odpowiedzialność, dokładność, solidność, samodzielność, odporność na stres, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, sprawne wypowiadanie się w mowie i piśmie, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, wiedza specjalistyczna z zakresu zadań realizowanych na tym stanowisku, dobra komunikacja
  w mowie i piśmie, umiejętność zarządzania jakością realizowanych zadań, zorientowanie na rezultaty pracy
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w biurze (II piętro, budynek bez podjazdów, winda nie jest przystosowana dla wózków inwalidzkich)
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy potwierdzające ww. wymagania stażowe)
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(j.t. Dz.U. 2019 r. poz. 1282 j.t)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM

Administratorem w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-100, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako „Administrator”).

1. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na ww. stanowisko.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 i art. 13 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) będą przetwarzane w oparciu
o art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

2. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora: pracownicy Wydziału Spraw Pracowniczych ZDM oraz członkowie Komisji ds. rekrutacji.

4. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

Pani/Pana Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru ( w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Zasady gromadzenia danych

 • Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez ZDM rozpatrywana.

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art.17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD).

Telefon kontaktowy do IOD:tel. 22 55 89 333

9. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie
w kancelarii ZDM lub przesłanie pocztą na poniższy adres do dnia 20.06.2022 r.

 

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Spraw Pracowniczych
i Płacowych

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

tel. 22 5589160


z dopiskiem na kopercie:

 

34/2022 - specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym

stanowisko ds. finansowo - księgowych


* Kwestionariusz oraz druki oświadczeń do pobrania na stronie www.zdm.waw.pl

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 20.06.2022 r.

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Lafarge

  Specjalista ds. finansowania

  świętokrzyskie

  Czym będziesz się zajmować? Obsługa gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (krajowych i zagranicznych, obcych i własnych), Administracja programu ubezpieczeń majątkowych (w tym prowadzenie rejestru ubezpieczeń, monitorowanie składek/ kosztów, organizacja...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Lafarge

  Specjalista ds. finansowania

  kujawsko-pomorskie

  Czym będziesz się zajmować? Obsługa gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (krajowych i zagranicznych, obcych i własnych), Administracja programu ubezpieczeń majątkowych (w tym prowadzenie rejestru ubezpieczeń, monitorowanie składek/ kosztów, organizacja...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Lafarge

  Specjalista ds. finansowania

  mazowieckie

  Czym będziesz się zajmować? Obsługa gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (krajowych i zagranicznych, obcych i własnych), Administracja programu ubezpieczeń majątkowych (w tym prowadzenie rejestru ubezpieczeń, monitorowanie składek/ kosztów, organizacja...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły