Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Administracji i Zamówień Publicznych

 • Firma: STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-05-05

Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 05-05-2021

Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Administracji i Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2021.111.5
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Główne odpowiedzialności:
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz opracowywanie dokumentacji pod względem formalno-prawnym,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zapytań ofertowych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych powyżej 130 000 zł netto,
 • prowadzenie rejestru zapytań ofertowych,
 • opracowywanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz jego aktualizacji,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu udzielanych zamówień publicznych,
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
Charakterystyka pracy:
 • przygotowywanie i prowadzenie od strony formalno-prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach komisji przetargowych, opracowywanie dokumentacji dot. zamówień publicznych pod względem formalno-prawnym, przygotowywanie ogłoszeń i protokołów właściwych dla danego typu postępowania, udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia, przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie oceny ofert lub propozycji unieważnienia postępowania, przygotowanie protokołów z posiedzeń komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z wykonawcami, przygotowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i prowadzenie pod względem formalno-prawnym zapytań ofertowych w oparciu o wewnętrzne procedury, w tym opracowywanie dokumentacji pod względem formalno-prawnym, udzielanie wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego, formalno-prawna ocena ofert, przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert lub propozycji unieważnienia postępowania, prowadzenie korespondencji z wykonawcami, przygotowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w zakresie zamówień publicznych oraz w zakresie realizacji umów,
 • ocena i opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • weryfikacja i opracowywanie merytoryczne faktur dot. zamówień publicznych powyżej 130 000 zł netto w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ustroju m.st. Warszawy, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca w pomieszczeniu, w podstawowym systemie czasu pracy. Wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie
podstawowych urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum 3-letni staż pracy przy wykształceniu średnim lub minimum 2-letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe z zakresu administracji, prawa,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
 • obsługa programów biurowych (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne),
 • sumienność, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (kopiarka, drukarka, skaner, fax).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

Oświadczenie dostępne tutaj.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis w prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować: