Specjalista / Starszy Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej

 • Firma: FINCORES
 • Lokalizacja: śląskie
 • Data publikacji: 2022-08-29

Nasze doświadczenie budujemy, świadcząc usługi finansowe dla jednego z największych operatorów logistycznych na rynku polskim i lidera małego formatu sprzedaży detalicznej - firmy RUCH S.A. Wspieramy naszych partnerów w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju, świadcząc sprawdzone, praktyczne i wybiegające w przyszłość usługi outsourcingu podatkowego, kadrowo-płacowego, rachunkowości - bez względu na lokalizacje, wielkość i rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa. Dołączając do FINCORES, stajesz się częścią wspólnego sukcesu.

Specjalista / Starszy Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej
Miejsce pracy: Katowice, ul. Francuska 34
Opis stanowiska:
 • Weryfikacja i analiza danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości według międzynarodowych standardów MSR/MSSF
 • Uzgadnianie wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami w Grupie
 • Tworzenie sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF
 • Rozliczanie, analiza i uzgadnianie kont Księgi Głównej
 • Współpraca z Audytorem
 • Przygotowywanie innych raportów i danych na potrzeby wewnętrzne
 • Wdrażanie rozwiązań służących optymalizacji procesów
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
Wymagania:
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Konieczna znajomość MSR/ MSSF oraz przepisów rachunkowości
 • Znajomość sprawozdawczości finansowej oraz zasad konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: finanse, rachunkowość
 • Mile widziana znajomość Oracle Hyperion oraz SAP
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel
 • Zaangażowanie, dokładność, terminowość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Elastyczny czas pracy rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:30
 • Benefity pozapłacowe m.in. Karta MultiSport, Kafeteria MyBenefit, Prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do wakacji
 • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia kompetencji w ramach wielu planowanych i realizowanych w firmie projektów
 • Niezbędne narzędzia pracy
1. „Fincores Business Solutions Sp. Z.o.o z siedzibą w Warszawie, dalej: Administrator, informuje, że jest administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych. Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych może Pan/ Pani skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@fincores.pl
Podane przez Pana/ Panią dane osobowe będą przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi na terytorium Polski unijnymi oraz krajowymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000), dalej Ustawa.
2. Podane przez Pana/ Panią dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacyjnego związanego z potencjalnym zatrudnieniem kandydata przez Administratora na stanowisko podane w ogłoszeniu o pracę, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]; Podanie danych osobowych, które Administrator przetwarza w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem Pana/ Pani udziału w procesie rekrutacyjnym,
b) wyrażona przez Pana/ Panią zgoda w zakresie rodzajów danych osobowych innych niż dane osobowe, które Administrator przetwarza w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]; Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora;
1) w celu podjęcia działań na Pana/ Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];
2) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3. Administrator może przekazywać podane przez Pana/ Panią dane osobowe w szczególności następującym odbiorcom danych:
a) podmiotom należącym do grupy kapitałowej Administratora;
b) podmiotom świadczącym usługi IT;
c) podmiotom świadczącym usługi księgowe;
d) podmiotom świadczącym usługi prawne;
e) podmiotom świadczącym usługi z zakresu przygotowania, prowadzenia, rozstrzygania procesów rekrutacyjnych oraz dostawcom narzędzi związanych z przygotowaniem, prowadzeniem, rozstrzyganiem procesów rekrutacyjnych;
f) innym dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie administracyjne;
g) organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
h) innym administratorom danych osobowych.
4. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2 oraz przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

Jeżeli Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/ Pani zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie ich w celu określonym w zgodzie, Ma Pan/ Pani prawo:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
g) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@fincores.pl.
6. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Administrator przetwarza Pana/ Pani dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
APLIKUJ TERAZ