Specjalista

 • Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-04-28
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136974

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Monitoruje stan i ocenia pracę sektora elektroenergetyki w zakresie możliwości pokrycia bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię, w szczególności wynikających z wdrożenia polityki energetycznej państwa
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetyki, a także monitoruje funkcjonowanie przepisów prawa w obszarze elektroenergetyki, także pod kątem wdrożenia polityki energetycznej państwa
 • Uczestniczy w projektowaniu rozwiązań systemowych oraz analizy systemowej z zakresu funkcjonowania jednolitego rynku energii elektrycznej, w szczególności z zakresu kształtowania hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce
 • Bierze udział w monitorowaniu i ocenie stanu elektroenergetyki w zakresie możliwości pokrycia bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną, w tym dotyczących mechanizmów zdolności wytwórczych, oceny wystarczalności zasobów
 • Współpracuje przy opracowywaniu projektów aktów prawnych, projektów dokumentów rządowych, opinii do dokumentów i opracowań resortowych
 • Uczestniczy w opracowaniu stanowisk i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, osób prawnych i fizycznych, organizacji sektora energetycznego oraz udziela informacji i wyjaśnień dotyczących ustawy Prawo energetyczne, przepisów wykonawczych w obszarze elektroenergetyki ze szczególnym uwzględnień infrastruktury elektroenergetycznej oraz innych ustaw
 • Uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze energetyki, albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość zagadnień sektora energetycznego
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii, w tym przepisów ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi i procedur legislacyjnych
 • znajomość prawodawstwa UE w zakresie energetyki
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTe ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Zagrożenie korupcją, Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi. Zakres zadań Sprawdza...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  Inspektor wojewódzki

  podlaskie

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły