Specjalista

 • Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-08
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136763

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


1.      Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


2.      Zagrożenie korupcją


3.      Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Gromadzenie, analizowanie, prognozowanie i przetwarzanie informacji o zagrożeniach dla obiektów krajowych MSZ oraz placówek zagranicznych RP i pracowników placówek zagranicznych RP, a także opracowanie i aktualizacja wykazu kategorii wg stopnia i rodzaju zagrożeń dla placówek zagranicznych RP.
 • Przygotowywanie informacji dla Szefa ABW o zagrożeniach dla infrastruktury administracji publicznej i infrastruktury krytycznej.
 • Przygotowywanie analiz dla kierownictwa Inspektoratu oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego MSZ w zakresie kompetencji WZKSO.
 • Realizowanie zadań związanych z przygotowaniem (analizą sytuacji) do wprowadzenia, podwyższenia lub odwołania na placówkach zagranicznych RP stopnia alarmowego oraz monitorowanie stanu realizacji zadań przez placówki zagraniczne RP w zakresie kompetencji Wydziału.
 • Przygotowywanie wkładu do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.
 • Prowadzenie stałego monitoringu stanu prawnego w zakresie bezpieczeństwa.
 • Uczestniczenie w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych.
 • Zapewnianie spójności między planami i procedurami powstającymi w MSZ w zakresie kompetencji wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub organizacjach pozarządowych lub jednostkach naukowych lub ośrodkach badawczych zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym lub bezpieczeństwem narodowym lub bezpieczeństwem wewnętrznym lub stosunkami międzynarodowymi.
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”, „EU Secret” i „NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Wiedza: z zakresu funkcjonowania krajowych i międzynarodowych mechanizmów i systemów zarządzania kryzysowego.
 • Znajomość: konwencji wiedeńskich regulujących stosunki dyplomatyczno-konsularne; aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa państwa, w szczególności w zakresie zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym; przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa placówek zagranicznych RP.
 • Zdolność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, zorientowania na osiąganie celów, , analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, samodzielności i inicjatywy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: kurs trenerski.
 • Znajomość drugiego z oficjalnych języków UE (np. niemiecki, francuski) na poziomie B2.
 • Znajomość prawa międzynarodowego, w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności konwencji międzynarodowych dotyczących terroryzmu oraz konfliktów zbrojnych; znajomość i zdolność posługiwania się metodami badawczymi stosowanymi w naukach o bezpieczeństwie oraz metodami analiz strategicznych, jak również metodami i narzędziami w zakresie OSINT.
 • Umiejętność wystąpień publicznych.


Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  Młodszy specjalista

  łódzkie

  Warunki pracy Czynniki uciążliwe: stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych) Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: telefoniczne kontakty ze...

  Data dodania: 2024-05-22

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; presja odpowiedzialności za środki publiczne w ogromnej kwocie; praca pod presją czasu; praca pod presją czasu, wynikającą z często bardzo...

  Data dodania: 2024-05-14

  poznaj szczegóły
 • Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

  Data dodania: 2024-05-08

  poznaj szczegóły