Specjalista

 • Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Lokalizacja: śląskie
 • Data publikacji: 2023-02-16
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 115624

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w kserokopiarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klienta zewnętrznego, zagrożenie korupcją.


Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przepisów dotyczących sprawozdawczości, obowiązujących jednostki budżetowe.
 • Kontroluje i weryfikuje zapisy księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald w celu rzetelnego, bezbłędnego i sprawdzalnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Sporządza ustawowe deklaracje i informacje w oparciu o analizy prowadzonych w Jednostce ewidencji i rejestrów księgowych w celu realizacji obowiązków nałożonych odrębnymi przepisami.
 • Opracowuje i sporządza dokumenty księgowe, w celu prawidłowego i bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych.
 • Dokonuje uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, pracownikami, funkcjonariuszami Policji, będącymi stroną dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w celu rzetelnego obiegu informacji zapewniającego efektywną obsługę finansowo-księgową.
 • Sporządza dokumenty stanowiące podstawę dokonania zapłaty w celu uregulowania zobowiązań wobec pracowników/kontrahentów.
 • Prowadzi wstępne działania egzekucyjne w celu ustalenia i dochodzenia należności budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pionie finansowo-księgowym
 • Wiedza i prawidłowa interpretacja przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, w tym szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej, szczegółowego wykonania budżetu państwa
 • • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Odporność na stres
 • Umiejętność argumentowania i komunikacji
 • Umiejętność właściwej organizacji pracy
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ