Specjalista

 • Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Lokalizacja: wielkopolskie
 • Data publikacji: 2024-02-05
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 133199

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu
 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
 • stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego
 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane ze szczególną opieką geriatryczną, w tym: sporządza projekt wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej, uzgadnia z powiatami warunki utworzenia centrum zdrowia 75+, monitoruje działalność centrum zdrowia 75+ w zakresie organizacji i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej
 • prowadzi sprawy przy użyciu Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego związane ze składaniem wniosków o wpis do rejestru i dokonuje wpisu do rejestru wraz z nadaniem indywidualnego identyfikatora wpisu
 • prowadzi sprawy związane ze zmianą danych w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego w tym z wykreśleniem z rejestru w drodze decyzji oraz odmową wpisu do rejestru
 • prowadzi sprawy związane z doskonaleniem zawodowym, w tym przyjmuje wnioski o wydanie kart rozwoju zawodowego i wydaje karty oraz potwierdza obowiązek dopełnienia doskonalenia zawodowego
 • prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) – przyjmuje i analizuje wnioski
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach odmowy wpisu do rejestru, odmowy wpisu zmian oraz wykreślenia z rejestru
 • przekazuje do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacje o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o wydaniu zakazu wykonywania działalności objętej wpisem oraz wykreśleniu z rejestru
 • nadaje uprawnienia do ksiąg rejestrowych na wniosek podmiotów leczniczych
 • realizuje zadania obronne z zakresu ochrony zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej
 • znajomość ustawy o niektórych zawodach medycznych
 • znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • umiejętność pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel oraz w edytorze tekstu MS Word
 • umiejętność skutecznego argumentowania
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • łatwość i efektywność komunikacji
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów
 • asertywność
 • radzenie sobie ze stresem
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • METRO Global Solution Center

  F&A Process Consultant (Stock Area)

  zachodniopomorskie

  Your main area of responsibility in this position will include: Strategic: Data analysis of as is and to be Merchandize related processes in Accounting and Database systems Leading and coordinating standardization projects Methodology wise assistance provided to...

  Data dodania: 2024-02-20

  poznaj szczegóły