Specjalista

 • Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Lokalizacja: wielkopolskie
 • Data publikacji: 2023-02-18
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 115789

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami

 • budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością statystyczną, w tym analizuje dane wejściowe
 • prowadzi sprawy związane z opiniowaniem opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego programów polityki zdrowotnej
 • prowadzi sprawy związane z ustalaniem, na podstawie mapy regionalnej, Wojewódzkiego Planu Transformacji, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych
 • prowadzi sprawy związane z realizacją Wojewódzkiego Planu Transformacji
 • prowadzi sprawy związane z opiniowaniem wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)
 • przedstawia, na podstawie danych statystycznych, propozycje działań Wojewody Wielkopolskiego w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 • prowadzi sprawy związane z przedstawicielami Wojewody Wielkopolskiego w Radach Społecznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • prowadzi sprawy związane z przyznawaniem odznaczeń, medali, tytułów i innych honorów
 • przygotowuje opinie związane z objęciem przez Wojewodę Wielkopolskiego patronatem honorowym inicjatyw i wydarzeń związanych ochroną zdrowia
 • prowadzi sprawy związane z Radą Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy Prawo przedsiębiorców, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość dokumentu pn. Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla województwa wielkopolskiego
 • umiejętność sporządzania analiz z wykorzystaniem środowiska MS Excel i MS Access oraz precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów
 • umiejętność skutecznego argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy pod presją czasu, asertywność, efektywna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
 • podstawowa znajomość SQL
APLIKUJ TERAZ