Starszy inspektor w Wydziale Obsługi Inwestorów

 • Firma: Urząd Miasta Katowice
 • Lokalizacja: śląskie
 • Data publikacji: 2022-01-03

Ogłoszenie Nr OZ/135/2021

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

Urząd Miasta Katowice

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - starszy inspektor - w Wydziale Obsługi Inwestorów.

Starszy inspektor w Wydziale Obsługi Inwestorów
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: OZ/135/2021

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2,
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych pakietu MS Office i OpenOffice - w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość instytucji, organizacji otoczenia okołobiznesowego i umiejętność współpracy z nimi,
 • znajomość mechanizmów i standardów obsługi inwestora,
 • doświadczenie w organizacji spotkań biznesowych,
 • kreatywność i wysoka samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • pełniła funkcję opiekuna inwestora w procesie inwestycyjnym: w etapie przedinwestycyjnym (wybór lokalizacji inwestycji), inwestycyjnym (pomoc w organizowaniu działalności w mieście) oraz poinwestycyjnym (wspieranie inwestora w funkcjonowaniu w mieście),
 • prowadziła korespondencję związaną z kontaktami z inwestorami prywatnymi, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów zagranicznych,
 • organizowała oraz uczestniczyła w naradach i spotkaniach związanych z inwestycjami inwestorów prywatnych na terenie miasta,
 • przygotowywała kompleksowe informacje dla inwestorów na temat atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 • współpracowała z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, polsko-zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi oraz firmami doradczymi i konsultingowymi oraz innymi instytucjami pośredniczącymi w zakresie przyciągania inwestorów do Katowic,
 • uczestniczyła w prowadzeniu strony www.invest.katowice.eu oraz profilu na portalu LinkedIn,
 • uczestniczyła w targach krajowych i międzynarodowych poprzez organizację uczestnictwa miasta oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów,
 • przygotowywała prezentacje dla inwestorów w języku polskim i angielskim,
 • przygotowywała projekty umów zawieranych ze zleceniobiorcami w ramach Wydziału Obsługi Inwestorów i realizowała ich zapisy.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy komputerze oraz poza stałym miejscem pracy /udział w spotkaniach z inwestorami/, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i jednostkami organizacyjnymi Miasta, zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic.

Wskaźnik zatrudnienia:

W listopadzie 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/135/2021 na stanowisko urzędnicze - starszy inspektor - w Wydziale Obsługi Inwestorów”, na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.


Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.700 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Urząd Miasta Katowice

  Inspektor w Wydziale Obsługi Inwestorów

  śląskie

  Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z...

  Data dodania: 2022-01-03

  poznaj szczegóły