Starszy Specjalista/ Główny Specjalista/ Ekspert w Wydziale Projektów Drogowych I, w Departamencie Projektów Drogowych

 • Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: dzisiaj
Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Starszy Specjalista/ Główny Specjalista/ Ekspert w Wydziale Projektów Drogowych I, w Departamencie Projektów Drogowych
Miejsce pracy: Warszawa, biuro w centrum Warszawy
Nr ref.: 38/2023
Dołącz do CUPT!

Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> OFERTY PRACY.

Podstawowe obowiązki:
 • Monitorowanie przygotowania projektów oraz wsparcie beneficjentów projektów zgodnie z wymogami programów POIiS 2014-2020, FEnIKS 2021-2027, CEF oraz KPO,
 • Udział w pracach Komisji Oceny Projektu w tym ocena i weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów,
 • Wprowadzanie danych do systemów wspierających realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z UE oraz KPO,
 • Weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosków o płatność/raportów kwartalnych składanych przez Beneficjentów w tym potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,
 • Udział w wizytach monitoringowych projektów oraz monitorowanie wydanych zaleceń i rekomendacji,
 • Opiniowanie aktów prawnych dotyczących wdrażania funduszy UE.
Wymagania niezbędne (wynikające z Rozporządzenia płacowego CUPT):
 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy: minimum 2 lata na stanowisko Starszego specjalisty, minimum 3 lata na stanowisko Głównego specjalisty, minimum 5 lat na stanowisko Eksperta
 • Udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych z UE
Wymagania dodatkowe (merytoryczne):
 • Znajomość procedur oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w tym podstawowych aktów prawnych dot. wdrażania funduszy UE.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa budowlanego oraz Warunków Kontraktowych FIDIC.
 • Znajomość procesu inwestycyjnego w projektach infrastrukturalnych
 • Biegła znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).
Wymagane kompetencje:
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełen etat.
 • Wynagrodzenie zasadnicze (w zależności od stanowiska, wiedzy i doświadczenia):
  Starszy Specjalista: 5000 a 5700 zł brutto;
  Główny specjalista: 5500 a 6200 zł brutto;
  Ekspert: 6000 a 6700 zł brutto.
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”.
 • Świadczenia jubileuszowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kongresach, warsztatach, kursach.
 • Ruchomy czas pracy – 8h pomiędzy 7:00 a 17:00.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Preferencyjne warunki skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietów medycznych, Karty MultiSport.
 • Dofinansowanie do urlopu, wsparcie Pracownika i Jego rodziny w sytuacjach losowych.
 • Plan emerytalny PPK.
 • Nowoczesne narzędzia pracy.
 • Atrakcyjne biuro, w centrum Warszawy, dostosowane do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).
Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną
dla kandydatów do pracy.”
............................................................
Podpis kandydata do pracy
 • W przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.
............................................................
Podpis kandydata do pracy


Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Termin składania Aplikacji upływa w dniu 28/09/2023r.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Starszy inspektor

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca w wymuszonej pozycji ciała, Praca przy oświetleniu mieszanym, Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością...

  Data dodania: 2023-09-15

  poznaj szczegóły