Starszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-08-28
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126057

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniajace wykonywanie zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty umów o udzieleniu dotacji, wnioski o wypłatę środków z budżetu państwa i Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, projekty zmian w zawartych umowach, przekazuje bieżące informacje i wyjaśnienia.
 • Sprawdza poprawność finansową dokumentacji rozliczeniowej, przygotowuje karty rozliczenia zadania, przekazuje bieżące informacje i wyjaśnienia.
 • Współpracuje z wojewódzkimi konserwatorami zabytków w zakresie ich działań, związanych z wykonywaniem uprawnień i obowiązków dysponenta Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków o charakterze administracyjnoprawnym z tytułu administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą o ochronie zabytków.
 • Opracowuje i realizuje plan przychodów i wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, dokonuje zmian w planie NFOZ w trakcie roku budżetowego oraz przygotowuje sprawozdania z jego wykonania.
 • Przygotowuje zawiadomienia o udzielonych dotacjach oraz weryfikuje wpływające zawiadomienia o udzielonych dotacjach.
 • Przygotowuje decyzje administracyjne określające należności Ministra z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji lub pobrania jej w nadmiernej wysokości.
 • Przygotowuje decyzje administracyjne w przedmiocie umorzenia i rozłożenia na raty kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji, pobrania jej nienależnie lub pobrania w nadmiernej wysokości.
 • Bierze udział w kontrolach organizowanych przez dyrektora w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych pochodzących z dotacji Ministra przeznaczonych na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych lub w instytucji naukowej bądź badawczej lub w podmiocie związanym z działalnością kulturalną lub w realizacji zadań związanych
z kulturą
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu finansów publicznych lub zamówień publicznych lub prawa administracyjnego
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.

  Specjalista ds. finansowych

  śląskie

  Opis stanowiska: Nadzór nad dokumentacją dla banków, ubezpieczycieli, faktorów i innych instytucji finansowych Przygotowywanie dokumentów do monitoringu dla banków Kontrola i rozliczanie umów factoringowych Nadzór nad polisami ubezpieczeniowymi...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • STRABAG PFS

  Specjalista ds. finansowych

  mazowieckie

  Zadania ewidencja sprzedaży usług ( faktury VAT, noty korygujące, faktury korygujące, noty odsetkowe) weryfikacja dokumentów finansowych pod względem formalno– rachunkowym kontakt z klientami, wyjaśnianie niezgodności, potwierdzanie sald, kompensaty,...

  Data dodania: 2023-09-19

  poznaj szczegóły