Starszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-09-06
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126651

Warunki pracy


 • miejsce pracy znajduje się przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
 • budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Wykonuje obsługę finansową przydzielonych zadań w ramach PO Wiedza, Edukacja Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów, w tym m.in. sprawdza dostępność środków w planie finansowym oraz w budżetach projektów/umów, sporządza przelewy bankowe w systemach bankowych NBP i BGK Zlecenia w zakresie płatności i dotacji na rzecz beneficjentów, uzgadnia dane do sprawozdań finansowych, opiniuje pod względem finansowym projekty umów i aneksów oraz dokumenty programowe, w celu umożliwienia prawidłowej realizacji projektów.
 • Uczestniczy w opracowywaniu materiałów do planowania budżetu części 46-Zdrowie w zakresie Programów i Projektów finansowanych z udziałem środków UE, w celu zapewnienia środków na ich realizację.
 • Opracowuje projekty decyzji budżetowych zmieniających plany finansowe, projekty wystąpień do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministra Finansów w zakresie dokonania zmian planu, uzyskania zgód na zmiany planów, wystąpień o uruchomienie rezerw celowych, wystąpień o zapewnienia finansowania przedsięwzięć z budżetu państwa, w zakresie Programów i Projektów finansowanych z udziałem środków UE, w celu zapewnienia finansowania projektów.
 • Monitoruje wykonywanie budżetu państwa (środków krajowych) oraz budżetu środków europejskich w zakresie projektów PO Wiedza, Edukacja Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów, z użyciem pomocniczego systemu monitorowania finansowego w celu zidentyfikowania ewentualnych potrzeb dokonania zmian planu, w tym zasila system w niezbędne dane dot. przelewów i planu.
 • Uczestniczy w opracowywaniu informacji o projekcie budżetu oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu za dany rok budżetowy dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie Programów i Projektów finansowanych z udziałem środków UE.
 • Wykonuje dyspozycje dysponentów podległych przekazania środków w celu finansowania realizacji projektów przez jednostki budżetowe, zgodnie z zatwierdzonym planem jednostki i dostępnymi środkami w planie finansowym
 • Współpracuje z Departamentami MZ, jednostkami podległymi realizującymi projekty z udziałem środków UE oraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwem Finansów w zakresie zadań obsługiwanych przez Wydział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach ekonomiczno–finansowych lub w obszarze funduszy unijnych lub analityczno-statystycznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w szczególności w zakresie finansowania jednostek budżetowych oraz finansowania programów i projektów z udziałem środków europejskich.
 • Dobra znajomość MS Excel
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich oraz programów pomocowych wdrażanych na poziomie centralnym
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu ochrony zdrowia.
 • przeszkolenie z zakresu finansów publicznych lub funduszy unijnych
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób...

  Data dodania: 2023-09-28

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Praca w terenie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Permanentna...

  Data dodania: 2023-09-28

  poznaj szczegóły
 • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Data dodania: 2023-09-28

  poznaj szczegóły