Starszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-11-10
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129898

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z zatrudnianiem pracowników w ministerstwie i trwaniem stosunku pracy, w tym w szczególności: zakłada i prowadzi teczki akt osobowych oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, kompletuje dokumentację pracowników oraz dotyczącą Pracowniczych Planów Kapitałowych, przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy.
 • Realizuje zadania związane z ustaniem zatrudnienia pracowników w ministerstwie, przygotowuje stosowne pisma, przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno-rentowych pracowników oraz archiwizuje teczki akt osobowych.
 • Weryfikuje i ewidencjonuje czas pracy i absencje pracowników, ustala uprawnienia pracowników do urlopów (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego i in.), realizuje zadania związane z udzieleniem przez pracodawcę zgody na indywidualny rozkład czasu pracy, ustala uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, dodatku służby cywilnej i innych świadczeń.
 • Bierze udział w tworzeniu i aktualizacji projektów wewnętrznych regulacji i usprawnień, mających na celu optymalizację polityki kadrowej ministerstwa, takich jak np. projekty procedur, regulaminów, kwestionariuszy i innych. W celu prawidłowej realizacji zadania, na bieżąco aktualizuje wiedzę z zakresu prawa pracy i innych przepisów dotyczących kadr.
 • Prowadzi sprawy wynikające ze stosunku pracy kadr kierowniczych jednostek podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych (w części budżetowej 30), przygotowuje pisma w tym zakresie. Gromadzi, przechowuje i archiwizuje dokumentację.
 • Bierze udział w przygotowaniu informacji z zakresu stanu i ruchu kadrowego, wynagrodzeń oraz czasu pracy na potrzeby sprawozdawczości i kontroli, w celu przekazania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym ministerstwa, kierownictwu oraz innym podmiotom zewnętrznym, tj. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Główny Urząd Statystyczny, Centrum Informatyczne Edukacji. Przekazuje informacje o zatrudnionych w urzędzie pracownikach na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych.Przygotowuje projekty pisemnych odpowiedzi na wystąpienia posłów, dziennikarzy, kontrolerów i obywateli z zakresu zadań realizowanych przez wydział. Podczas realizacji tego zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych pracowników ministerstwa oraz elektroniczną bazę SIO.
 • Realizuje zadania związane ze zgłaszaniem, wyrejestrowywaniem oraz dokonywaniem zmian w zgłoszeniach pracowników ministerstwa do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Podczas realizacji tego zadania obsługuje komputerowy program Płatnik.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kadr w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • znajomość przepisów prawa pracy, emerytalno-rentowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ustaw prawo oświatowe i o systemie oświaty w zakresie przepisów związanych z zatrudnianiem na stanowiskach kierowniczych jednostek systemu oświaty
 • znajomość ustawy o instytutach badawczych w zakresie przepisów związanych z zatrudnianiem na stanowiskach kierowniczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, załatwiania skarg i wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń
 • samodzielność i inicjatywa
 • współpraca
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z prawa pracy
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Specjalista

  wielkopolskie

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie Urzędu konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów stanowisko pracy znajduje się na V...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Aon

  UK Finance Administrator

  małopolskie

  What the day will look like Responsibilities of Finance Administrator include: Monitoring the Finance Team’s mailbox Updating the forecast documents Providing with the necessary information to the Consultants’ Team Being the point of contact for Cracow-based...

  Data dodania: 2023-12-08

  poznaj szczegóły