Starszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-01-28
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114529

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór nad fundacjami wobec których Minister Rozwoju i Technologii jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy o fundacjach (monitoruje i ocenia działalność nadzorowanych fundacji, prowadzi ewidencję fundacji podległych Ministrowi, opiniuje dokumenty, rozpatruje i opiniuje wnioski oraz przygotowywane stanowiska Ministra, opracowuje zbiorcze informacje).
 • Przygotowuje i aktualizuje roczny lub wieloletni program współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (przeprowadza konsultacje i uzgodnienia, określa zasady i tryb monitorowania programu, formułuje propozycje zmian w programie).
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/rekomendacje/wytyczne/opinie.
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich.
 • Rozpatruje skargi/zażalenia/wnioski/odwołania oraz inne sygnały obywatelskie.
 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne związane z udzielaniem informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: nadzoru nad różnymi podmiotami / sprawozdawczości finansowej / obsługi prawnej / tworzenia i monitorowania realizacji programów i strategii
 • Znajomość przepisów ustawy o fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ