Starszy specjalista

 • Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Lokalizacja: śląskie
 • Data publikacji: 2023-02-16
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 115557

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Do czynników występujących na stanowisku pracy należą: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorcy) oraz sporadyczne krajowe wyjazdy służbowe.


Stanowisko pracy w Wydziale Zamówień Publicznych usytuowane jest na parterze budynku „A” w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Blok A jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), konieczność otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Koordynuje zadaniami członków Komisji Przetargowych i monitoruje ich wykonanie, ponosi pełną odpowiedzialność za wyznaczone zadania nałożone Decyzją kierownika jednostki i przepisami prawa w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Przygotowuje ogłoszenia związane z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przekazania (przesłania) do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Analizuje i ocenia złożone oferty i inne dokumenty przedstawiane przez wykonawców oraz tworzy i gromadzi dokumentację związaną z badaniem i oceną ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ustala oferty ważne i przygotowuje propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego.
 • Wykonuje, ocenia i kompletuje dokumentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu umożliwienia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakupu potrzebnych towarów, usług oraz robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – jako Przewodniczący Komisji, zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz Komisji.
 • Realizuje procedury zamówień publicznych w zakresie rozpatrywania wniesionych środków odwoławczych na czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego, przedstawiając propozycję konkretnego merytorycznego rozstrzygnięcia w celu przesłania ich do wykonawców, a w przypadkach wniesienia odwołania opracowuje stanowisko Zamawiającego i reprezentuje Skarb Państwa – Komendanta Wojewódzkiego Policji przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Przygotowuje umowy odpłatne na dostawy oraz usługi zawierane przez kierownika jednostki w celu należytego zabezpieczenia interesów Komendy oraz zapewnienia zgodności z prawem zawieranych umów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce i jego interpretacji
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Dobra znajomość obsługi oprogramowania w zakresie edytora tekstu
 • Samodzielność i umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz prac komisji
 • Kreatywność
 • Umiejętność argumentowania i negocjacji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne” lub oświadczenie o poddaniu się procedurze i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do wymaganej klauzuli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ