Stażysta w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego

 • Firma: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-09-13

Ogłoszenie numer: 7434279, z dnia 2022-09-13

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko stażysty

w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

Liczba wolnych miejsc – 2 (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa)

 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa, ul. Miodowa 21, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stażysta w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Kd-111-21/2022

 

Opis stanowiska

 • kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych,
 • księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych i innych,
 • analiza kont i rozliczanie sum do wyjaśnienia,
 • wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego

Wymagania

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia o kierunku rachunkowość, ekonomia,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS – Office Word, Excel),
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu finansowo - księgowego SAP,
 • doświadczenie w księgowości.
 • znajomość ogólnych zasad z zakresu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych,
 • prawidłowe redagowanie pism, dokumentów i informacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu, z danymi kontaktowymi (tel., mail).
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe min. I stopnia.
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje.
 • Oświadczenia:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone w stosunku do kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń do pobrania w formie edytowalnej znajduje się na stronie internetowej Sądu.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne brutto – 3.900 zł oraz dodatek za wysługę lat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego,
 • stałe godziny pracy: 8.00-16.00,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja),
 • możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi),
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport,
  • dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w zamkniętych, podpisanych kopertach, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko stażysty Kd-111-21/2022”,w terminie od dnia 22 sierpnia 2022 roku do dnia 21 września 2022 roku osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa.

 

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu z wiedzy.
 • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 26 września 2022 roku wraz z dokładną datą konkursu.

 

Po zakończeniu konkursu, dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia – będą dołączone do akt osobowych,

 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie (w przypadku niezatrudnienia danego kandydata) zostaną komisyjnie zniszczone, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami,

 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia procedury konkursowej,

 • kandydaci mogą odebrać zgłoszone na niniejszy konkurs dokumenty w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej. Dokumenty są do odebrania w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy. ul. Miodowej 21.

Informacje dodatkowe

 • Informacja o wyniku naboru w konkursie zostanie umieszczana na stronie internetowej Sądu https://mokotow.sr.gov.pl/.

 • Informacja dodatkowa dotycząca konkursu pod numerami telefonów: (22) 531-42-04; (22) 531-44-04; (22) 531-44-23.

 • Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych.

X. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • WILK ELEKTRONIK S.A.

  Specjalistka / Specjalista ds. księgowości

  śląskie

  Do Twoich zadań będzie należało: Procesowanie oraz księgowanie dokumentów, Kontrola i uzgadnianie kont księgowych, Rozliczanie płatności i uzgadnianie sald, Rozwiązywanie problemów księgowo-podatkowych, Udział w procesie zamknięcia miesiąca,...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • JTI GBS

  Entity Accounting and Reporting Associate

  mazowieckie

  Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of working with...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM

  Pracownik działu księgowości

  śląskie

  bieżące zadania związane z działem księgowości praca według poleceń przełożonych wykształcenie wyższe znajomość programu enova doświadczenie w księgowości znajomość programów księgowych umiejętność pracy w zespole zaangażowanie i motywacja do...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły